شفاعت ۳

جهان از منظر فلسطین

فلسطين با پيدايش حکومت اسرائيل به دو شقه مسلمان– يهود تقسيم گرديد و بجان يکديگر افتاد و اينک حدود نيم قرن مشغول قتل عام در درون خويش است. و اما اينک جناح مسلمان نشين آن هم به دو شقه جديد تقسيم شدهه است: فتح– حماس! و قتل عام اين انشقاق جديد بمراتب هولناکتر است. اين انشقاق را به گردن هر توطئه داخلی يا خارجی که بيندازيم بهرحال واقعيت يافته است که البته بناگاه هم روی نداده و بلکه يک زمينۀ تاريخی دارد و عمرش کمتر از پيدايش حکومت اسرائيل نيست. اين انشقاق را به لحاظ اعتقادی و هويتی بايستی انشقاق جناح ملی و مذهبی از يکديگر دانست که جناح ملی در فتح منسجم شده و جناح اسلامی هم در حماس. چنين انشعاب و انشقاقی را در همه جوامع و حکومتهای جهان اسلام شاهديم. در عراق، افغانستان، لبنان، مصر، عربستان و… ايران. هويت ملی و دينی بصورت دشمنی آشتی ناپذير بارز شده است. چنين انشقاقی را در بطن حکومت اسرائيل نيز شاهديم که روز به روز شديدتر می شود. اين همان انشعاب بين دين و دنياست. و هر يک از حاميانش برای خود حقی قائلند. آنانکه ايمانی ندارند بدون شک يک ميهن آرام و با رفاه و ايمن را طلب می کنند و حقشان است ولی مؤمنين هدفی بلند مدت تر و اخروی را مدنظر دارند. چنين انشقاقی امروزه نه تنها در کل جهان سوم بلکه در تمدن غرب هم در حال پيدايش نوين است که تحت تأثير نهمضت های جهان سوم پديد آمده است هر چند که در اروپا و آمريکا هنوز تبديل به احزاب بزرگ متخاصم نشده است ولی بزودی چنين خواهد شد. جهان بسرعت بسوی دو قطبی شدن اعتقادی می رود: کفر و ايمان. فلسطين آئينه تمام نمای کل جهان ماست.
دائرةالمعارف عرفانی جلد ۵ ص ۱۱۴

 

آدم و حوا آخرالزمان اشراق امامت امام زمان انسان کامل ایدز برزخ بهشت تناسخ جهنم حافظ  حلاج حکمت حکومت اسلامی خداشناسی خودکشی دجال  دکتر علی شریعتی زرتشت شفاعت صادق هدایت شفاعت ۳  طب اسلامی  ظهور امام زمان عرفان اسلامی عرفان حلقه علائم ظهور عذاب غیبت فلسفه نماز شفاعت ۳  قیامت کرامت متافیزیک معراج مولانا مولوی مهدی موعود نجات هایدگر ابرانسان ابن عربی ادگار آلن پو اسرار صلوة اسلام شناسی اگزیستانسیالیزم شفاعت ۳  امام شناسی اوشو بوبر پدیده شناسی تأویل قرآن تشیع تئوسوفی  حقیقت محمدی شفاعت ۳  حکمت الاشراق خاتمیت خداشناسی خلق جدید خودشناسی رجعت حسینی روزبهان بقلی زایش عرفانی سیر و سلوک عرفانی شناخت شناسی شفاعت ۳  شیطان شناسی علم توحید عشق عرفانی عرفان درمانی علی شناسی عرفان شیعی فاطمه شناسی فلسفه ازدواج و زناشوئی فلسفه بیماری شفاعت ۳  فلسفه عشق  فلسفه سینما فلسفه دین فلسفه زندگی  فلسفه طلاق فلسفه ظهور  فلسفه گناه فلسفه مرگ فلسفه ملاصدرا شفاعت ۳  فمینیزم کریشنامورتی لقاءالله ماورای طبیعت معرفت نفس منجی موعود منجی آخرالزمان ناجی موعود شفاعت ۳  ناجی آخرالزمان نیچه ولایت وجودی  وحدت وجود وجه الله یاسپرس هرمنوتیک

دسته‌بندی نشده

زرتشت ۳

فلسفه مبارزه سیاسي

مبارزه سياسی به معنای مبارزه برعليه مفاسد و ستم حکومتها يا گروهها و افراد ظالم در جامعه و يا در کل جهان می باشد. مبارزه با ستمی عيان از بالا به پائين بواسطه قدرت اقتصادی يا نظامی. پس مبارزه سياسی بمعنایی مبارزه با کانونهای قدرتهای مادی می باشد. اين مبارزه دو جنبه دارد که يکی آگاهی بخشيدن به مردمان تحت ستم است و دوم افشاگری و نبرد فيزيکی برعليه عوامل ستم و حکومتهاست. بنابراين اين مبارزه اگر براساس آگاهی به مردم نباشد دارای هيچ ارزشی نيست و حداکثر نبرد برای رسيدن به قدرت و چانه زنی در مشارکت با ستمگران می باشد. بخش عمده ای از مبارزات سياسی در جوامع و در کل تاريخ جهان از اين نوع بوده و خود جنبه ای از ستم است و در نقطه مقابل منافع و حقوق مردم قرار داشته است و لذا نوعی از ستمگری و سلطه گری می باشد. ظلم همواره دو روی دارد: ستمگری و ستم بری! و همواره افراد و گروههای ستم بر و ظلم پذير در صدد هستند که خود در موضع قدرت قرار گيرند و در جناح ستمگران باشند. و اما مبارزه سياسی نوع ديگری هم وجود داشته است که برخاسته از عرصه ستم نبوده و ميلی به قدرت دنيوی و سياسی ندارد بلکه فقط می خواهد ستم بران را بيدار سازد تا تن به ستم ندهند زيرا تا ستم بر نباشد ستمگری هم نخواهد بود و اين امر دارای ذاتی تماماً بيداری بخش و آگاه کننده و عرفانی است و لذا ماهيتی دينی دارد و تماماً اخلاقی می باشد. اين همان مبارزه انبياء و اولياء و عرفا در تاريخ استت که بواسطه پيروانشان هم استمرار يافته است. در اين نوع مبارزه نبرد فيزيکی يک امر ثانويه و نهائی است و آنگاهه دخيل می شود که مردمان بيدار شده و از رهبران بيداری بخش خود ياری می جويند تا ستم را از ميان بردارند. به همين دليل مؤمنان در منطق قرآنی و دينی حق ندارند بدون درخواست و حرکت مردم برعلیه ستم مبارزه فيزيکی نمايند. بنابراين درک می کنيم که مبارزه سياسی اگر بر صدق و حق پرستی و مردم دوستی و عدالت جوئی باشد چيزی جز امر به معروف و نهی از منکر در انواع و درجاتش نيست و مستلزم ايمان و معرفت و آگاهی بر جامعه و زمانه است و فرد مبارز بايستی بتواند دردهای مردم را درک نموده و به زبان مردم با آنان سخن گويد.
امر به معروف و نهی از منکر که به لحاظی همان امر به عدالت و نهی از ستم است خواه ناخواه دارای ماهيتی سياسی است زيرا حاکمان ستم مطلقاً ميلی به بيداری مردم ندارند و لذا علما و عرفا و مؤمنان بيدار را دشمن خود می دانند و زبانشان را می بندند و گاه آنان را در حبس و تبعيد و خفقان قرار داده و گاه آنان را به قتل می رسانند. هر يک از اين نوع برخورد ستمگران با حاميان عدالت و عزت مردم موجب بيداری مردم می شود و وجدان آنها را تحريک می کند. مهمترين هدف اين نوع مبارزه بيدار ساختن فطرت و وجدان مردم جهت عزت پذيری و تن در ندادن به ستم به قيمت لقمه ای نان و عيش مادی است. لذا امر به تقوی و ايمان از اساس اين مبارزه است. اين مبارزه ادامه رسالت پيامبران خداست و از وظايف واجب هر مؤمنی می باشد چرا که حفظ ايمان و ارتقای دين و معرفت مستلزم پذيرش اين رسالت است که بدون ترديد مال و جان مؤمن را مورد تهديد و امتحان الهی قرار می دهد. لذا هيچ مؤمن واقعی نمی تواند از زير بار اين مسئوليت شانه خالی کند و عافيت طلبی و نفس پرستی پيشه نموده و دين و ايمان را امری خصوصی و فردی بداند. او وظيفه دارد که در حد توانش ايمان و معارف دين را اشاعه دهد و طالبان کمک را ياری رساند وگرنه خود از ايمان تهی شده و در عرصه ستم قرار می گيرد و ستم پذير می شود.
دائرةالمعارف عرفانی جلد ۵ ص ۱۰۸

آدم و حوا آخرالزمان اشراق امامت امام زمان انسان کامل ایدز برزخ بهشت تناسخ جهنم حافظ  حلاج حکمت حکومت اسلامی خداشناسی خودکشی دجال  دکتر علی شریعتی زرتشت شفاعت صادق هدایت زرتشت ۳  طب اسلامی  ظهور امام زمان عرفان اسلامی عرفان حلقه علائم ظهور عذاب غیبت فلسفه نماز زرتشت ۳  قیامت کرامت متافیزیک معراج مولانا مولوی مهدی موعود نجات هایدگر ابرانسان ابن عربی ادگار آلن پو اسرار صلوة اسلام شناسی اگزیستانسیالیزم زرتشت ۳  امام شناسی اوشو بوبر پدیده شناسی تأویل قرآن تشیع تئوسوفی  حقیقت محمدی زرتشت ۳  حکمت الاشراق خاتمیت خداشناسی خلق جدید خودشناسی رجعت حسینی روزبهان بقلی زایش عرفانی سیر و سلوک عرفانی شناخت شناسی زرتشت ۳  شیطان شناسی علم توحید عشق عرفانی عرفان درمانی علی شناسی عرفان شیعی فاطمه شناسی فلسفه ازدواج و زناشوئی فلسفه بیماری زرتشت ۳  فلسفه عشق  فلسفه سینما فلسفه دین فلسفه زندگی  فلسفه طلاق فلسفه ظهور  فلسفه گناه فلسفه مرگ فلسفه ملاصدرا زرتشت ۳  فمینیزم کریشنامورتی لقاءالله ماورای طبیعت معرفت نفس منجی موعود منجی آخرالزمان ناجی موعود زرتشت ۳  ناجی آخرالزمان نیچه ولایت وجودی  وحدت وجود وجه الله یاسپرس هرمنوتیک

دسته‌بندی نشده

خودشناسی ۴

بعد از عراق…

چهارمين سال اشغال عراق توسط آمريکا خواب دموکراتيک مردم عراق را برآشفت و بالاخره شهامت نمودند تا خواهان خروج اشغالگران شوند. حدود حداقل ششصد هزار کشته و دهها هزار معلول و کشوری ويرانه حاصل آزاديخواهی مردم عراق است. اين همه خسارات جبران ناپذير جانی و مالی و هويتی هزاران بار بيشتر از خسارات جنگ هشت ساله با ايران است و اين تازه آغاز کار است و هنوز نوبت رسمی جنگهای داخلی فرا نرسيده است زيرا اشغالگر خارجی حضور دارد. اين فاجعه ای بس هولناکتر از عاقبت افغانستان است. براستی اين چه رازی است؟ اين ماجرا از فلسطين آغاز شد به لبنان رسيد و سپس افغانستان و اينک عراق و بعد معلوم نيست که نوبت کيست. اين قتل عام و انهدام مسلمانان و سرزمين های اسلامی است مخصوصاً مسلمانان مبارز و مدعی هويت اسلامی و استقلال و آزادگی. و ايدئولوژی اين نبرد البته تماماً شيعی است حتی اگر نقابی غيرشيعی داشته باشد زيرا بنيادگرائی اسلامی آبشخوری جز تشيع نداشته است و ايدئولوگها و رهبران اين نهمضت يکصد ساله اکثراً شيعهه بوده اند مثل سيد جمال، ميرزا کوچک خان، امام موسی صدر، سيد محمد باقر صدر، دکتر شريعتی ، طالقانی و امامم خمينی. هدف تهاجم غرب البته جز نابودی شيعه نيست زيرا فقط تشيع با توسط به امام زمانش به بنيادهای خودد وفادار و عاشق است و زنده ترين فطرت دينی در جهان. به لحاظی بنظر می رسد که فتنه عراق زير سر صدام حسين بوده است اگر چنين باشد ماجرای افغانستان هم زير سر طالبان بود و همچنين بايستی همه رهبران جهان اسلام را بانی اين فتنه دانست همانطور که امروزه آمريکا هم ايران و مخصوصاً امام خمينی را محور شرارت می نامد. پس بهتر است اندکی محتاط تر قضاوت کنيم تا بازيچه تئوری توطئه های غرب نشويم. چرا که امروزه شاهديم که مزدورترين حکومت خاورميانه يعنی عربستان سعودی هم مورد طمع آمريکاست و آنهمه خيانت سعوديها را پاسخگو نيست. اينن واضح است که بدون حمايت احزاب دموکرات عراقی از آمريکا هرگز واقعه اين اشغالگری بدين مرحله نمی رسيد وو طرح خاورميانه بزرگ به رهبری اسرائيل اينقدر آشکار و مفتخرانه به فعل نمی آمد. براستی بعد از عراق نوبت کيست؟ رنسانس يا بنيادگرائی اسلامی يک رويداد برحق و جبری تاريخ است و اگر رخ نمی داد اينک آمريکا امپراطوری جهانی اش را بر کل زمين مستقر نموده بود. امروزه در مقابل ستم استکبار و جهانخواری و دين ستيزی غرب هيچ مقاومت ديگری جز ايدئولوژی بنيادگرائی وجود ندارد. شوروی بزرگترين عبرت است که امروزه مبدّل به سيطره مافيای غرب شده است تا شايد بدهيهايش بخشوده گردد. شوروی بميزانی که از بنيادهايش منحرف شد و تجديد نظر طلبی پيش نمود سقوط کرد. آمريکا پيامبر آزادی و دموکراسی برای مسلمانان نيست اگر می بود می بايستی اول برای مردم آمريکا می بود. امروزه کمتر از يک پنجم مردم آمريکا در انتخابات شرکت می کنند که اکثرشان اقليت ها و مهاجرين هستند که با تطميع و تهديد رأی می دهند و مابقی هم وابستگان امپرياليزم آمريکا هستند. آنچه که امروزه در خاورميانه می گذرد ادامه استراتژی «حکومت واحد جهانی» به رهبری آمريکاست که از جنگ دوم جهانی در حال اجرا بوده است و ربطی به فلان رهبر يا گروه اسلامی ندارد. افغانستان و عراق و فلسطين قربانی نفاق مسلمانان است. امروزه جهان اسلام دشمنی جز تفرقه و شقاق و نفاق درونی ندارد و امپرياليزم غرب بسيار پوسيده تر و پوشالی تر از آن است که بتواند بر مسلمانان فائق آيد. ايدئولوژی واحد اسلامی و رهبری واحد تنها راه پيروزی در اين نبرد آخرالزمان است.
دائرةالمعارف عرفانی جلد ۵ ص ۱۰۷

آدم و حوا آخرالزمان اشراق امامت امام زمان انسان کامل ایدز برزخ بهشت تناسخ جهنم حافظ  حلاج حکمت حکومت اسلامی خداشناسی خودکشی دجال  دکتر علی شریعتی زرتشت شفاعت صادق هدایت خودشناسی ۴  طب اسلامی  ظهور امام زمان عرفان اسلامی عرفان حلقه علائم ظهور عذاب غیبت فلسفه نماز خودشناسی ۴  قیامت کرامت متافیزیک معراج مولانا مولوی مهدی موعود نجات هایدگر ابرانسان ابن عربی ادگار آلن پو اسرار صلوة اسلام شناسی اگزیستانسیالیزم خودشناسی ۴  امام شناسی اوشو بوبر پدیده شناسی تأویل قرآن تشیع تئوسوفی  حقیقت محمدی خودشناسی ۴  حکمت الاشراق خاتمیت خداشناسی خلق جدید خودشناسی رجعت حسینی روزبهان بقلی زایش عرفانی سیر و سلوک عرفانی شناخت شناسی خودشناسی ۴  شیطان شناسی علم توحید عشق عرفانی عرفان درمانی علی شناسی عرفان شیعی فاطمه شناسی فلسفه ازدواج و زناشوئی فلسفه بیماری خودشناسی ۴  فلسفه عشق  فلسفه سینما فلسفه دین فلسفه زندگی  فلسفه طلاق فلسفه ظهور  فلسفه گناه فلسفه مرگ فلسفه ملاصدرا خودشناسی ۳  فمینیزم کریشنامورتی لقاءالله ماورای طبیعت معرفت نفس منجی موعود منجی آخرالزمان ناجی موعود خودشناسی ۴  ناجی آخرالزمان نیچه ولایت وجودی  وحدت وجود وجه الله یاسپرس هرمنوتیک

دسته‌بندی نشده

خودکشی ۴

این چه طرز فکری است!؟

اين چه طرز فکری است که سخن از «وجود» را متهم به اگزيستانسياليزم می کند و سخن از اهميّت رابطه جنسی را متهم به فرويديزم می سازد و سخن از عدالت را متهم به کمونيزم می نمايد و سخن از قيامت را متهم بهه اسماعيليه می کند و سخن طرد خرافات را متهم به وهابی گری و سخن از امامت را متهم به بهائی گری و سخن ازز ماشينيزم را متهم به ارتجاع و سخن از معرفت نفس را متهم به نيهيليزم و اباحه گری و سخن از مفاسد سياست راا متهم به سکولاريزم و سخن از مفاسد برخی افراد مشهور را متهم به اهانت به نظام و. .. می کند؟ و سخن از هرر حقی را که منافع نامشروع برخی را به زير سوال می برد متهم به يک ناحق معروف می سازد؟ اين چه طرز فکری است؟ اين اساساً و به طور کاملًا آگاهانه هيچ نوعی از فکر نيست و ذاتاً فکر نيست اين واکنش تبهکاران و کافر ان در قبال حق گويان است و در حکومتی که پرچمدار اسلام است اگر از اين حق گويان بی باند دفاع نشود ريشه تفکر وو معنويت و حقيقت می خشکد. و جامعه به دست بزهکاران می افتد که نهايتاً خود حکومت را هم تباه و ساقط می سازد.
دائرةالمعارف عرفانی جلد ۵ ص ۱۰۶

آدم و حوا آخرالزمان اشراق امامت امام زمان انسان کامل ایدز برزخ بهشت تناسخ جهنم خودکشی ۴  حلاج حکمت حکومت اسلامی خداشناسی خودکشی ۴  دجال  دکتر علی شریعتی زرتشت شفاعت صادق هدایت خودکشی ۴  طب اسلامی  ظهور امام زمان عرفان اسلامی عرفان حلقه علائم ظهور عذاب غیبت فلسفه نماز خودکشی ۴  قیامت کرامت متافیزیک معراج مولانا مولوی مهدی موعود نجات هایدگر ابرانسان ابن عربی ادگار آلن پو اسرار صلوة اسلام شناسی اگزیستانسیالیزم خودکشی ۴  امام شناسی اوشو بوبر پدیده شناسی تأویل قرآن تشیع تئوسوفی  حقیقت محمدی خودکشی ۴  حکمت الاشراق خاتمیت خداشناسی خلق جدید خودشناسی رجعت حسینی روزبهان بقلی زایش عرفانی سیر و سلوک عرفانی شناخت شناسی خودکشی ۴ شیطان شناسی علم توحید عشق عرفانی عرفان درمانی علی شناسی عرفان شیعی فاطمه شناسی فلسفه ازدواج و زناشوئی فلسفه بیماری خودکشی ۴  فلسفه عشق  فلسفه سینما فلسفه دین فلسفه زندگی  فلسفه طلاق فلسفه ظهور  فلسفه گناه فلسفه مرگ فلسفه ملاصدرا خودکشی ۴  فمینیزم کریشنامورتی لقاءالله ماورای طبیعت معرفت نفس منجی موعود منجی آخرالزمان ناجی موعود خودکشی ۴  ناجی آخرالزمان نیچه ولایت وجودی  وحدت وجود وجه الله یاسپرس هرمنوتیک

دسته‌بندی نشده

حکومت اسلامی ۷

فلسفه «اعدام صدام حسین»

در مقاله هفته پيش از اين متذکر شديم که صدام حسين اگر هم بزرگترين ديکتاتور و دشمن مسلمانان و شيعیان بوده باشد اعدامش بدست آمريکائيان بايستی مورد اعتراض مسلمانان و مخصوصا شيعيان قرار گيرد بخصوص که حکم اعدامش فقط به جرم قتل عام شيعيان صادر شده است و اين بدان معناست که آمريکا حامی شيعيان است. در حاليکه می دانيم يکی از بزرگتترين اهداف حضور آمريکا در عراق نابودی شيعيان است و اعدام صدام به جرم قتل عام شيعيان از طريق برافروختن جنگ بین شيعه و سنی اين هدف آمريکا را گوئی تأمين می کند. و بدينگونه آمريکا حق می يابد به هر کشور مسلمانی حمله نظامی کند و آن کشور را اشغال نظامی نمايد و رهبران آن کشور را محاکمه و اعدام نمايد و مردم آن کشور نيز بايستی از آمريکا تشکر کنند. و تا به امروز به نظر می رسد که آمريکا در اين هدف خود موفق بوده است. می دانيم که صدام حسين به مدت حدود سه دهه بزرگترين حامی فلسطين و نهضتهای ضد استعماری و جريانات انقلابی و ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی در جهان اسلام بوده است که اين حمايت توأمان اقتصادی و نظامی و سياسی و تبليغاتی بوده است و پيروزی انقلاب اسلامی ايران نيز بوضوح مديون اين حمايت می باشد و نيز شکست مبارزه فلسطين و جنگ داخلی فلسطين با اشغال عراق آغاز شد. او تنها قدرتی در جهان بود که اسرائيل را مورد حمله موشکی قرار داد و لذا تنها فردی بود که عظمت اسرائيل را در هم شکست. اگر صدام حسين را در ماجرای حمله به ايران مزدور و متحد آمريکا تلقی کنيم ولی نمی توانيم انکار کنيم که نهايتاً برعليه آمريکا جنگيد و آمريکائی ترين حکومت خاورميانه يعنی کويت را مورد تهاجم قرار داد. همانطور که رهبران جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از آتش بس طرح يک دوستی برادرانه با صدام حسين را آغاز کردند و عملا ً جنگ هشت ساله را يک جنگ خانوادگی تلقی نمودند و اتفاقا مهمترين دليل حمله نظامی آمريکا به عراق همين امر بود که اين دوستی پديد نيايد و جهان شيعه متحد نگردد. اين واضح است که جنگ ايران و عراق يک جنگ درون ايدئولوژيکی بود و هرگز نمی بايست يک دشمن قسم خورده در اين ميانه راه می يافت که متأسفانه راه يافت. اينکه چرا اکثر حکومتهای جهان اسلام در قبال محاکمه و اعدام صدام مهر سکوت بر لب نهادند و حتی برخی آن را تأیيد کردند خود جای بسيار تأسف است و هرگز نمی تواند توجيه ترس اين حکومتها از حضور نظامی آمريکا در منطقه باشد زيرا اين حضور عملا افول آمريکا در منطقه است و باتلاقی هزار بار بدتر از ويتنام و افغانستان است که آمريکا را بغايت بی حيثيتی و فضاحت در تاريخش رسانيده است. ولی تأسف ملل اسلامی در اين واقعه کاملا مشهود است و گزارش رسانه های خبری از واکنش مردم عراق در قبال اعدام صدام حجت واضحی بر شکست آمريکا می باشد که جز چند گروهک اجير شده که اکثرشان بچه های دبستانی بودند هيچ گروه ديگری در اين واقعه شاد نبوده است. و اما در کشور خودمان ما به عينه شاهديم که حتی بسياری از معلولين جنگی از بابت اين محاکمه و اعدام متأسف هستند. بهرحال دولت جمهوری اسلامی نيز در اين محاکمه کمترين همکاری را ننمود و حتی از طرح خسارات جنگی و ادعای خود دربارۀ جنگ تحميلی در اين دادگاه چشم پوشی کرد. تنها کشوری که براستی يکی از مردمی ترين و بزرگترين کشور جهان به لحاظ جمعيت می باشد يعنی هندوستان اين اعدام را رسماً محکوم نمود و گويی حدود يک چهارم از مردم جهان اين توطئه را محکوم کردند . جدای اينکه حکومت ليبی سه روز عزای ملی اعلام کرد و همه گروههای فلسطينی که با يکديگر در جدال بودند اين امر را محکوم نمودند. با همه محاسبات و تبليغات جهان امپرياليستی و صهيونيستی و سکوت و همراهی حکومتهای مزدور منطقه بالاخره صدام حسين «شهيد» شد: شاه شهيد، ديکتاتور شهيد، رئیس جمهور شهيد، جنايتکار شهيد، قهرمان شهيد و… فرقی نمی کند. صدام حسين به همراه خاندانش پس از اشغال عراق از کشور نگريخت در حاليکه مجال کافی برای اين کار را در اختيار داشت در حاليکه بسياری از اعضای حکومتش گريختند همين امر بر قداست و شهادت او عملا تأکيد می کند. و نيز آرامش خارق العاده او در لحظه حلق آويز شدن سند ديگری بر اين حقانيت می افزايد. و اين واقعه دال بر شکست مطلق آمريکا در عراق می باشد. مهمترين اتهام صدام از چشم تبليغات امپرياليستتی و همچنين از منظر مردم عراق همانا ديکتاتوری مطلقه اوست. ما در مقاله ای نشان داديم که دموکراسی بخصوص در کشورهای مشرق زمين و خاصه جهان اسلام امری بغايت بی ريشه و ناکارآمد است هر چند که در جهان غرب نيز پديده ای کاذب و نمادين است ولی در کشورهای اسلامی همواره يک رهبر جسور و صديق می تواند ملتی را نجات دهد. و می دانيم که صدام حسين اگر برای همسايگانش مضر بوده است ولی برای مردم خود براستی يک ناجی محسوب می شود که يک کشور مستعمره و عقب مانده را در طی حدود سه دهه مبدل به يکی از قدرتهای اقتصادی و نظامی خاورميانه نمود و همواره با ايران در رقابت بود و جنگ او با ايران نيز اساساً از همين منظر قابل فهم است بخصوص با ظهور جمهوری اسامی ايران و در هراس از صدور انقلاب به کشورش بناگاه ديوانه شد و به ايران حمله نمود. بدون ترديد حمله صدام حسين به ايران بزرگترين خطای زمامداری او بود و همين امر اساس سقوط او گرديد و خود او نيز در حين جنگ متوجه خطای خود گرديد و لذا وارد مذاکره با ايران شد ولی ايران بواسطۀ غيرت ملی و دينی خود به اين صلح تحميلی تن در نداد. بهرحال صدام حسين بعد از عبدالناصر غيورترين زمامدار کل جهان عرب محسوب می شود و با اعدامش جهان عرب بزرگترين حامی خود را از دست داد. بهرحال جنگ ايران و عراق بزرگترين خطای جهان اسلام در تاريخ معاصر است که عراق را نابود کرد و ايران را بواسطۀ خسارات عظيم اقتصادی و انسانی به ضعف و انفعال کشانيد و اسرائيل را سلطان خاورميانه نمود و فلسطينيها را تکه تکه کرد و به جان هم انداخت. و اما بعنوان درس عبرت بايد گفت که مسلمانان بخاطر قدرت اعتقادی خود بعنوان آخرين دشمن کفر و استکبار جهانی حق ندارند که ملی گرايی کنند يعنی بايستی از مليت فرا رفته و براستی اتحاد جماهير اسلامی پديد آورند. و نکته ديگر اينکه استفاده از اسلام و ايدئولوژی و ارزشهای انسانی در خدمت قدرت طلبی موجب اشد عذابها و رسوائيها می باشد. در حقيقت سيطره کفر جهانی بر مسلمانان به معنایی حقانيت و ارجحيت کفر بر نفاق است.
دائرةالمعارف عرفانی جلد ۵ ص ۱۰۲

آدم و حوا آخرالزمان اشراق امامت امام زمان انسان کامل ایدز برزخ بهشت تناسخ جهنم حافظ  حلاج حکمت حکومت اسلامی ۷ خداشناسی خودکشی دجال  دکتر علی شریعتی زرتشت شفاعت صادق هدایت حکومت اسلامی ۷  طب اسلامی  ظهور امام زمان عرفان اسلامی عرفان حلقه علائم ظهور عذاب غیبت فلسفه نماز حکومت اسلامی ۷  قیامت کرامت متافیزیک معراج مولانا مولوی مهدی موعود نجات هایدگر ابرانسان ابن عربی ادگار آلن پو اسرار صلوة اسلام شناسی اگزیستانسیالیزم حکومت اسلامی ۷  امام شناسی اوشو بوبر پدیده شناسی تأویل قرآن تشیع تئوسوفی  حقیقت محمدی حکومت اسلامی ۷  حکمت الاشراق خاتمیت خداشناسی خلق جدید خودشناسی رجعت حسینی روزبهان بقلی زایش عرفانی سیر و سلوک عرفانی شناخت شناسی  حکومت اسلامی ۷  شیطان شناسی علم توحید عشق عرفانی عرفان درمانی علی شناسی عرفان شیعی فاطمه شناسی فلسفه ازدواج و زناشوئی فلسفه بیماری حکومت اسلامی ۷  فلسفه عشق  فلسفه سینما فلسفه دین فلسفه زندگی  فلسفه طلاق فلسفه ظهور  فلسفه گناه فلسفه مرگ فلسفه ملاصدرا حکومت اسلامی ۷  فمینیزم کریشنامورتی لقاءالله ماورای طبیعت معرفت نفس منجی موعود منجی آخرالزمان ناجی موعود حکومت اسلامی ۷  ناجی آخرالزمان نیچه ولایت وجودی  وحدت وجود وجه الله یاسپرس هرمنوتیک

دسته‌بندی نشده

حکمت ۵

وظیفه مسلمین
در قبال محاکمه و اعدام صدام حسین

گذشته از خوب و بد صدام حسين و خيانتها و خدماتی که در جهان اسلام انجام داده است و گذشته از عقايدش و دوستی و دشمنی اش با برخی ملل اسلامی، امروزه کل مسلمانان جهان و حکومتهای آنها در قبال محاکمه و اعدام صدام حسين مواجه با يک امتحان بزرگ تاريخی و سرنوشت ساز هستند. خود صدام حسين که عمرش را کرده و عمری در مصدر حکومت بوده است و در صورت ظاهر هم در قبال تهاجم نظامی يک ابرقدرت خونخوار و بی آبرو، تا به آخر مقاومت کرده و از وطن نگريخته و اينک در حال محاکمه و اعدام است و با اين محاکمه و اعدامش مبدّل به يکی از قهرمانان تاريخی جهان اسلام خواهد شد بی ترديد. اگر يک رهبر ملی و ناجی شهيد محسوب نشود لااقل يک شاه شهيد به حساب خواهد آمد. بيائيم و خطای خود درباره ياسر عرفات
را تکرار نکنيم و همراه آمريکا و اسرائيل نشويم. و اما ما مسلمانان در سراسر جهان اگر اين محاکمه و اعدام را به دست سازمان سياه و وزارت دفاع آمريکا، محکوم نکنيم و مهر سکوت بر لب گذاريم و بلکه تأیيد کنيم بدان معناست که به آمريکا اين جواز را داده ايم تا در هر کشور ديگری تحت عنوان مبارزه با ديکتاتوری و شرارت، کودتای نظامی کند و رهبران و حکومتهای ملی را بردارد و از نزد خودش يک پاسبان بگذارد. آيا چنين نيست؟ بدين گونه سرنوشت مسلمين را بدست آمريکا سپرده ايم و از او ممنون شده ايم. اينکه صدام به کشور ما تهاجم نظامی نموده و موجب کشته شدن و معلوليت دهها هزار جوان گرديده و خسارات چند ميلياردی بر اقتصاد ما وارد نموده، ترديدی نيست. بهر حال اين جنگ در ذاتش خطايی کبير و گناهی نابخشودنی بود هم در آغازش و هم در استمرارش. هيچ واقعه ای در قرن گذشته تا اين حد به جهان اسلام لطمه نزد و موجب جهانخواری و مسلمان کشی تمدن غرب نشد. آنهم با افتخار و منت بر مسلمانان. اين جنگ موجب سلطه آمريکا بر جهان شيعه گشت ولی تأیيد محاکمه و اعدام صدام به دست آمريکا و بريتانيا، اين سلطه بر جهان اسلام را تبديل به يک سند حقه نموده و طومار حاکميتهای ملی و دينی در جهان اسلام را می پيچد. به نظر ما محکوم کردن اين محاکمه و اعدام از جانب مسلمانان يک واجب شرعی است و سکوت به مثابه مرگ حاکميت مسلمين در جهان است.
دائرةالمعارف عرفانی جلد ۵ ص ۱۰۰

آدم و حوا آخرالزمان اشراق امامت امام زمان انسان کامل ایدز برزخ بهشت تناسخ جهنم حافظ  حلاج حکمت ۵ حکومت اسلامی خداشناسی خودکشی دجال  دکتر علی شریعتی زرتشت شفاعت صادق هدایت حکمت ۵  طب اسلامی  ظهور امام زمان عرفان اسلامی عرفان حلقه علائم ظهور عذاب غیبت فلسفه نماز  قیامت کرامت متافیزیک حکمت ۵  معراج مولانا مولوی مهدی موعود نجات هایدگر ابرانسان ابن عربی ادگار آلن پو اسرار صلوة اسلام شناسی اگزیستانسیالیزم حکمت ۵  امام شناسی اوشو بوبر پدیده شناسی تأویل قرآن تشیع تئوسوفی  حقیقت محمدی  حکمت الاشراق خاتمیت خداشناسی حکمت ۵  خلق جدید خودشناسی رجعت حسینی روزبهان بقلی زایش عرفانی سیر و سلوک عرفانی شناخت شناسی  شیطان شناسی حکمت ۵  علم توحید عشق عرفانی عرفان درمانی علی شناسی عرفان شیعی فاطمه شناسی فلسفه ازدواج و زناشوئی فلسفه بیماری حکمت ۵  فلسفه عشق  فلسفه سینما فلسفه دین فلسفه زندگی  فلسفه طلاق فلسفه ظهور  فلسفه گناه فلسفه مرگ فلسفه ملاصدرا حکمت ۵  فمینیزم کریشنامورتی لقاءالله ماورای طبیعت معرفت نفس منجی موعود منجی آخرالزمان ناجی موعود حکمت ۵  ناجی آخرالزمان نیچه ولایت وجودی  وحدت وجود وجه الله یاسپرس هرمنوتیک

دسته‌بندی نشده

حافظ ۴۱

اگر صهیونیزم نباشد!

اين واضح است که بخش عمده و بنيادين نظام اقتصادی و سياسی و مناسبات بين الملل جهان اسلام در درون و يا برون از خود با کل جهان سرمايه داری غرب، مبتنی بر موجوديت پديده ای بنام اسرائيل است و بر همين محور به پيش می رود. ماهيت رابطه جهان اسلام با مابقی جهان و خاصه اروپا و آمريکا که يکی از ارکان وجودی مسلمانان مدرن است منوط به دوستی يا دشمنی با اسرائيل می باشد مثل معضله تکنولوژی اتمی يا سازمان تجارت جهانی. موجوديت صهيونيزم، کل جهان و خاصه جهان اسلام را مواجه با مسئله بودن يا نبودن نموده است. با اين مقدمه اين سئوال قابل تأمل حياتی است که اگر همين اينک بناگاه صهيونيزم محو گردد و آرمان مسلمين محقق گردد چه اتفاقی خواهد افتاد و مسلمين و حکومتهايشان چه وضعی پيدا می کنند؟ درباره درک اهميت اين سؤال شما را به مقاله ديگری در اين نشريه تحت عنوان «فلسفه بنی اسرائيل» رجوع می دهيم. بنابراين مسلمين جهان و حکومتهايشان بايستی پيش از اينکه به نابودی صهيونيزم فکر کنند به موجوديت منهای صهيونيزم خود بينديشند و وضعيت خود در جهان را متصور شوند و برای آن پيشاپيش يک ايدئولوژی مدون ارائه دهند. علاوه بر اين حقيقت ديگر اينست که وجود صهيونيزم و اسرائيل منبع تغذيه ای مهمتر از بی هويتی مسلمين ندارد و بميزانی که مسلمين برای فرهنگ و اقتصاد و ديپلماسی خود موجوديتی مستقل دست و پا کنند فلسفه وجودی اسرائيل روی به تحليل می رود و ديگر امپرياليزم هم انگيزه مهمی برای حفظ آن در جهان اسلام نخواهد داشت. وجود صهيونيزم و اسرائيل دال بر بی وجودی ماست هر گاه که ما موجوديت يافتيم وجود اسرائيل محکوم به انهدام است. نفی و نفرين بر اسرائيل بخودی خود برای ما موجوديتی پديد نمی آورد هر چند که لازم است ولی کافی نيست.
دائرةالمعارف عرفانی جلد ۵ ص ۹۹

آدم و حوا آخرالزمان اشراق امامت امام زمان انسان کامل ایدز برزخ بهشت تناسخ جهنم حافظ ۴۱  حلاج حکمت حکومت اسلامی خداشناسی خودکشی دجال  دکتر علی شریعتی زرتشت شفاعت صادق هدایت حافظ ۴۱  طب اسلامی  ظهور امام زمان عرفان اسلامی عرفان حلقه علائم ظهور عذاب غیبت فلسفه نماز حافظ ۴۱  قیامت کرامت متافیزیک معراج مولانا مولوی مهدی موعود نجات هایدگر ابرانسان ابن عربی ادگار آلن پو اسرار صلوة اسلام شناسی اگزیستانسیالیزم حافظ ۴۱  امام شناسی اوشو بوبر پدیده شناسی تأویل قرآن تشیع تئوسوفی  حقیقت محمدی حافظ ۴۱  حکمت الاشراق خاتمیت خداشناسی خلق جدید خودشناسی رجعت حسینی روزبهان بقلی زایش عرفانی سیر و سلوک عرفانی شناخت شناسی حافظ ۴۱  شیطان شناسی علم توحید عشق عرفانی عرفان درمانی علی شناسی عرفان شیعی فاطمه شناسی فلسفه ازدواج و زناشوئی فلسفه بیماری حافظ ۴۱  فلسفه عشق  فلسفه سینما فلسفه دین فلسفه زندگی  فلسفه طلاق فلسفه ظهور  فلسفه گناه فلسفه مرگ فلسفه ملاصدرا حافظ ۴۱  فمینیزم کریشنامورتی لقاءالله ماورای طبیعت معرفت نفس منجی موعود منجی آخرالزمان ناجی موعود حافظ ۴۱  ناجی آخرالزمان نیچه ولایت وجودی  وحدت وجود وجه الله یاسپرس هرمنوتیک

دسته‌بندی نشده

تشیع ۵

مرضي بنام حکومت زدگي

پس از غرب زدگي و فن زدگي و مصرف زدگي مرض حکومت زدگي روی نموده و كل بشريت را بخود مبتلا كرده و بزرگترين مفرّ دين و عقل و وجدان و مسئوليت و اختيار است و لذا از همه زدگيهای سابق مهلکتر است. بدين معنا كه هر مشکل و عجز و بدبختي و تباهي به گردن حکومتها مي افتد و فرد از هر مسئوليي در قبال سرنوشت خود مبرا مي شود. پس اين يك مرض بغايت شيطاني است. اين مرض از جمله محصولات پديده ای بنام دموكراسي مي باشد. دموكراسي بعنوان يکي از بزرگتترين دروغهای مدرن كه ريشه در يونان باستان دارد (مثل همه امراض ديگر) براستي بايستي مادر همه دروغهای مدرن محسوب شود و لذا منشأ همه مفاسد چرا كه دروغ ام الفساد است و دموكراسي را بايستي ام الکذب كبير تمدن جديد دانست. بميزاني كه مردمان باور مي كنند كه براستي سرنوشت خود را بواسطه انتخابات دموكراتيك بدست حکومتها
سپرده اند لذا تمام بدبختي خود را به گردن حکومتها مي اندازند و نه به گردن انتخاب خود. زيرا اين انتخابات بقدری مقدس جلوه داده مي شود كه در درستي آن كمترين ترديد روا نيست لذا حکومتها بعنوان خدايان سرنوشت بشر محسوب مي شوند. امروزه از غايت روشنفکری و پيشرفت است كه حتي گريه و سرماخوردگي بچه ها هم به گردن حکومتها مي افتد و در غيراينصورت محکوم به ارتجاع مي شوی. حتي دعوای زيرلحاف زناشوئي هم مقصری جز حکومتها ندارد. البته خود حکومتها نيز در القاء اين جنون، بسيار دخيل هستتد تا قدرت خود را خدايگونه سازند. اين مرض در كشور ما البته ويژگي خاص خودش را دارد و چه بسا بسيار غامض تر از سائر نقاط جهان است و فحش دادن به حکومت جزء غريزه ملي ما شده است. يکي از ريشه های جديد اين بيمار در انديشه های كاذب انقلابي است و اين از جمله آفتهای انقلابيگری ماست كه مردم هر نقصي را بحساب حکومت بگذارند و حکومت هم بحساب ابرقدرتهای ديگر و آنها هم بحساب جبر تاريخ و اقتصاد و علم و تکنولوژی و الي آخر. اين فرافکني عين كفر آشکار است و جز هلاكت عاقبتي ندارد.
دائرةالمعارف عرفانی جلد ۵ ص ۹۷

آدم و حوا آخرالزمان اشراق امامت امام زمان انسان کامل ایدز برزخ بهشت تناسخ جهنم حافظ  حلاج حکمت حکومت اسلامی خداشناسی خودکشی دجال  دکتر علی شریعتی زرتشت شفاعت صادق هدایت تشیع ۵  طب اسلامی  ظهور امام زمان عرفان اسلامی عرفان حلقه علائم ظهور عذاب غیبت فلسفه نماز  قیامت کرامت متافیزیک تشیع ۵  معراج مولانا مولوی مهدی موعود نجات هایدگر ابرانسان ابن عربی ادگار آلن پو اسرار صلوة اسلام شناسی اگزیستانسیالیزم تشیع ۵   امام شناسی اوشو بوبر پدیده شناسی تأویل قرآن تشیع تئوسوفی  حقیقت محمدی حافظ ۴۰  حکمت الاشراق خاتمیت تشیع ۵  خداشناسی خلق جدید خودشناسی رجعت حسینی روزبهان بقلی زایش عرفانی سیر و سلوک عرفانی شناخت شناسی تشیع ۵   شیطان شناسی علم توحید عشق عرفانی عرفان درمانی علی شناسی عرفان شیعی فاطمه شناسی فلسفه ازدواج و زناشوئی تشیع ۵  فلسفه بیماری  فلسفه عشق  فلسفه سینما فلسفه دین فلسفه زندگی  فلسفه طلاق فلسفه ظهور  فلسفه گناه فلسفه مرگ تشیع ۵  فلسفه ملاصدرا  فمینیزم کریشنامورتی لقاءالله ماورای طبیعت معرفت نفس منجی موعود منجی آخرالزمان ناجی موعود تشیع ۵  ناجی آخرالزمان نیچه ولایت وجودی  وحدت وجود وجه الله یاسپرس هرمنوتیک

دسته‌بندی نشده

برزخ ۳

حکومت بزهکاران حرفه ای بر جهان

افلاطون در اثر معروفش يعنی «جمهوری» پيشگوئی و اظهار اميدواری کرده بود که بشريت در آينده به مرحله ای برسد که حکيمان به حکومت برسند و نخبگان فکری رهبری مردمان را در دست گيرند. ولی تا به اينجای کار اين آرمان افلاطون کاملًا معکوس عمل کرده است و در طول تاريخ گام به گام شاهد تحقق ماکياوليزم هستيم که حکومت تبهکاران حرفه ای است که برای رسيدن به قدرت از هيچ پليدی رويگردان نيستند. فی المثل حکومت آمريکا را نمونه می گيريم که امروزه دارای سلطه ای جهانی است. اين حکومت از رهبری مردان نسبتاً خردمندی چون ابراهام لينکون و جيمز مديسون آغاز شد و اينک به بزهکاران و ابلهان رسوائی چون کلينگتون و بوش رسيده است. يعنی کسانی که علناً و بافتخار از طريق دفاع از همجنس بازان و مصرف کننده مواد مخدر و حمايت از سقط جنين، رأی آورده و به حکومت رسيده اند. آقای کلينگتون که علناً کاخ سفيد را مبدّل به روسپی خانه کرده بود و اهالی يک شهرک مسيحی نشين در تگزاس را که مخالف ميخانه و رقاص خانه و همجنس گرائی و مواد مخدر بودند را بمباران کرد و جملگی را بهمراه زن و بچه سوزاند و صدای کسی هم درنيامد. آقای بوش هم که در جوانی اش از گردانندگان مشهور مافيای کوکائين و از شرکای قديم ريگان بود و دخترش نيز به راه پدرش ادامه می دهد و استاد افتخاری دانشگاه خانوادگی خودشان (دانشگاه رايس) می باشد و حقوق سياسی تدريس می کند؟! آمريکا بعنوان الگوی جهانی تمدن و آزادی و برابری و علم و هنر و فرهنگ، چنين است و پرواضح است که کل حکومتها بسوی اين اسوه در حرکت هستند. در اينجا به ياد آن پيشگوئی علی (ع) در نهج البلاغه می افتيم که می گويد:

هنگامی فرا می رسد که حکومتها به دست بزهکاران و احمقان می افتد… . آن شب فرا رسيده است و صبح بسيار نزديک است.

دائرةالمعارف عرفانی جلد ۵ ص ۹۶

آدم و حوا آخرالزمان اشراق امامت امام زمان انسان کامل ایدز برزخ بهشت تناسخ جهنم حافظ حلاج حکمت حکومت اسلامی خداشناسی خودکشی دجال  دکتر علی شریعتی زرتشت شفاعت صادق هدایت برزخ ۳  طب اسلامی  ظهور امام زمان عرفان اسلامی عرفان حلقه علائم ظهور عذاب غیبت فلسفه نماز برزخ ۳  قیامت کرامت متافیزیک معراج مولانا مولوی مهدی موعود نجات هایدگر ابرانسان ابن عربی ادگار آلن پو اسرار صلوة اسلام شناسی اگزیستانسیالیزم  برزخ ۳  امام شناسی اوشو بوبر پدیده شناسی تأویل قرآن تشیع تئوسوفی  حقیقت محمدی برزخ ۳  حکمت الاشراق خاتمیت خداشناسی خلق جدید خودشناسی رجعت حسینی روزبهان بقلی زایش عرفانی سیر و سلوک عرفانی شناخت شناسی برزخ ۳  شیطان شناسی علم توحید عشق عرفانی عرفان درمانی علی شناسی عرفان شیعی فاطمه شناسی فلسفه ازدواج و زناشوئی فلسفه بیماری برزخ ۳  فلسفه عشق  فلسفه سینما فلسفه دین فلسفه زندگی  فلسفه طلاق فلسفه ظهور  فلسفه گناه فلسفه مرگ فلسفه ملاصدرا برزخ ۳  فمینیزم کریشنامورتی لقاءالله ماورای طبیعت معرفت نفس منجی موعود منجی آخرالزمان ناجی موعود برزخ ۳  ناجی آخرالزمان نیچه ولایت وجودی  وحدت وجود وجه الله یاسپرس هرمنوتیک

دسته‌بندی نشده

بهشت ۴

افسانه طالبان در افغانستان (دکترین اسلامي کردن منطقه)

يک تحليل اينست که طالبان همراه بن لادن تماماً دست پرورده سازمان سيا در وزارت اطلاعات پاکستان بودند و مقصود اين بود تا اسلام و مسلمين بدنام شوند و بدين طريق اسلام زدائی شود يعنی اسلام را بنام اسلام نابود کنند و سيطره جهانی غرب کامل شود و مسلمين برای نجات خود از شرّ چنين اسلامی دست به دامن آمريکا شوند. بهرحال چنين نتيجه ای عليرغم چنين تحليلی کما بيش رخ داده و به پيش می رود. يکی از دکترين های «کميسيون سه جانبه» که بزرگترين اتحاديه مافيايی نوامپرياليزم است در دهه ۱۹۷۰ همين «به خود وانهادگی جهان سوم» و «اسلامی کردن منطقه» و حمايت از انقلابات اسلامی و برپايی انقلابات ضد انقلاب بوده است که در بسياری از کشورهای اسلامی به وقوع پيوسته است. همانطور که حمله به برجهای نيويورک را هم بر همين مبنا تحليل می کنند و نيز عمليات بن لادن را در سراسر جهان. بهر حال اگر پرونده پيدايش طالبان را تحت حمايت وزارت اطلاعات پاکستان که از حاميان درجه اول آمريکا در خاورميانه است بررسی کنيم و نيز سوابق زندگی بن لادن را در آمريکا و شراکت و دوستی اش با امپراطوری بوش و شرکتهای نفتی مد نظر قرار دهيم، چنین تحليل و استنباطی چندان هم بی ريشه نيست. و نمی تواند شعبه ای از «تئوری توطئه» و صرفاً توهم باشد. به گزارش برخی از خبرنگاران آمريکايی در طی دهه های ۷۰ و ۸۰ ميلادی تعداد کثيری از افراد طالبان با آن لباس و ريش بلند در مراکز نظامی آمريکا در خاک آمر يکا و مخصوصاً در تگزاس (ايالت تحت فرمانداری بوش) زيسته و مشغول آموزش و تربيت بودند که بناگاه جملگی محو شدند يعنی به افغانستان و پاکستان برای انجام مأموريت خويش بازگشتند. دکترين اسلاميزه کردن حکومتهای خاورميانه بواسطه اجرای شريعت منهای معرفت و آنهم قشری ترين و مستحبی ترين وجه شريعت به اجرا در آمده است که در افغانستان به اجرا در آمد و مقصود حاصل شد و در عراق هم در حال اجرا می باشد و اين بار قصد تشيع زدايی بدست تشيع منظور است. اين همان اسلام آمريکايی است که دارای دو آلترناتيو (گزينه) می باشد: شريعت قشری و اسلام ليبرالی (مثل اسلام نهضت آزادی). خوشبختانه مسئولين نظام ما اين هر دو خطر و توطئه را شناخته اند و با آن در حال مبارزه اند هر چند که مبارزه ای اصولی يعنی مبارزه معرفتی آنگونه که بايد نيست و لذا موجب پيدايش دهها سوءتفاهم و سوءاستفاده شده است. در تاريخ معاصر ما شايد هيچکس همچون دکتر شريعتی به ذات اين دو خطر و اين دو نوع اسلام آگاهی و احاطه نداشته است.
دائرةالمعارف عرفانی جلد ۵ ص ۹۵

آدم و حوا آخرالزمان اشراق امامت امام زمان انسان کامل ایدز برزخ بهشت تناسخ جهنم بهشت ۴ حلاج حکمت حکومت اسلامی خداشناسی خودکشی دجال  دکتر علی شریعتی زرتشت شفاعت صادق هدایت بهشت ۴  طب اسلامی  ظهور امام زمان عرفان اسلامی عرفان حلقه علائم ظهور عذاب غیبت فلسفه نماز بهشت ۴  قیامت کرامت متافیزیک معراج مولانا مولوی مهدی موعود نجات هایدگر ابرانسان ابن عربی ادگار آلن پو اسرار صلوة اسلام شناسی اگزیستانسیالیزم بهشت ۴  امام شناسی اوشو بوبر پدیده شناسی تأویل قرآن تشیع تئوسوفی  حقیقت محمدی بهشت ۴ حکمت الاشراق خاتمیت خداشناسی خلق جدید خودشناسی رجعت حسینی روزبهان بقلی زایش عرفانی سیر و سلوک عرفانی شناخت شناسی بهشت ۴  شیطان شناسی علم توحید عشق عرفانی عرفان درمانی علی شناسی عرفان شیعی فاطمه شناسی فلسفه ازدواج و زناشوئی فلسفه بیماری بهشت ۴  فلسفه عشق  فلسفه سینما فلسفه دین فلسفه زندگی  فلسفه طلاق فلسفه ظهور  فلسفه گناه فلسفه مرگ فلسفه ملاصدرا بهشت ۴  فمینیزم کریشنامورتی لقاءالله ماورای طبیعت معرفت نفس منجی موعود منجی آخرالزمان ناجی موعود بهشت ۴  ناجی آخرالزمان نیچه ولایت وجودی  وحدت وجود وجه الله یاسپرس هرمنوتیک

دسته‌بندی نشده