با اهالی مذهب

ھمۀ شما بھشت پرستان ِ ھفتاد و دو مذھب بالاخره بر آستانۀ تکنولوژی سجده نمودید و تکنولوژی پرست شدید زیرا بواسطۀ تکنولوژی آن بھشت خیالی شما در ھمین دنیا نقد می شود و جھنّم می گردد. زین پس از مذھب فقط ھستۀ مرکزی اش که عشق به معرفت است باقی می ماند و مابقی از آن جدا می شوند. زین پس فقط عارفان در دین خدا باقی می مانند و مابقی مردم به کفر علنی می گرایند و این از برکت تکنولوژی که کارخانۀ تحقق آرمانھای ابلیس در بشر است نصیب مخلصین در دین می شود و بساط نفاق برکنده می شود.
پس زین پس فقط یک مذھب باقی می ماند وآن مذھِب اصالت معرفت محض است. ھر چند که از قدیم ھم مذھب حقیقی جز این نبوده است. اینک بھشت و جھنّم از مذھب، ساقط است و این سقوط در تکنولوژی رخ داده و می دھد. این آخرالزمان دین و نیز یوم الدّین است و ظھور صراط المستقیم ھمان معرفت نفس می باشد.
کتاب ابرانسان ص ۵۱، استاد علی اکبر خانجانی

دسته‌بندی نشده