هست و نیست

در هر رابطه ای مثل زناشویی، دوستی، امامت، انسان و جهان، دولت و ملت و خدا و بنده یکی هست و آن دیگری نیست. این هست و نیست یا بودِ نبود در نفس ناطقه هر فردی نیز حضور دارد. این همان ال و لا است. پس رابطه آدمی با هر کس و چیزی و نیز با خودش تماماً بودِ نبودی است یعنی ال لاهی! این عصاره حکمت و معرفت توحیدی و قرآنی است. و هر کسی بر این معرفت زیست کند به دیدار با ال لاه نائل می آید.

علی اکبر خانجانی

دسته‌بندی نشده