* ای فرزند آدم و حوا!

به دانش و فنون مادی حریص و امیدوار مباش که حتی در دنیا ھم دردی از تو را دوا نمی کند و اگر ھم بکند عمرش بیشتراز عمر تو نخواھد بود. دانشی را بجو که در ورای تن به کارت آید.
کتاب جانشین خدا ص ۳۶، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, دانش٬ فنون و علوم