* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که اگر دانش تو از امور دنیا ھزاران بار بیش از این شود باز ھم در مشکلات تو اندک گشایشی ھم حاصل نمی آید و بلکه ھزاران بار بیش از این از نجات خود مأیوس تر می گردی. دانش خود را از دلت فزونی بخش که ھر ذره اش ھزاران در سعادت بگشاید.
کتاب جانشین خدا ص ۳۶، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, دانش٬ فنون و علوم