ای فرزند آدم و حوا!

تا زمانی که نمازت را با اکراه میخوانی، با خدا در جنگی.
جانشین خدا ص ۱۴، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, نماز