با روستائیان

ای آخرین بازماندگان بھشت، زود است که رانده شوید! ای بخیلان و ناسپاسان پاکی و زیبائی و زندگی و عزت و آرامش که رسولان دوزخ را بسوی خود فرا خواندید! چه چیزی شما را به این ضلالت افکند: برق!
چه چیزی شما را به دوزخی که نامش شھر است دعوت نمود: تلفن! چه چیزی شما را به نفرت از خویش کشاند: تلویزیون! چه چیزی شما را به دوزخ رسانید: اتومبیل! و اینک بھشت مادرزادی خود را جھنّم می یابید و بزودی جھنّم شھرھا را بھشت خواھید یافت، ولی فقط چند صباحی، افسوس!
آیا می پندارید ھرگاه که دلتان بخواھد می توانید به روستا بازگردید؟ ھرگز!
کتاب ابرانسان ص ۶۱، استاد علی اکبر خانجانی

دسته‌بندی نشده