آدمی بمیزانی که با ذات خود در تماس و گفتگوست بتدریج او نیز از اعماق ذات لب به سخن می گشاید. و این از معجزات معرفت نفس است که: ھر که خود را شناخت خدایش را شناخت. «او» با من سخن بسیار گفت و مرا در ظلمات به نور رھنمون گردید و آنگاه برای سائر گروھھای بشری نیز پیامی فرستاد که من پیام رسان او در این رساله ھستم. بشنوید: اوخوِدخوِد شماست که با شما سخن می گوید. اوانسانّیت شماست، حق شماست، ھموئی که در انتظارش به سر می بردید که از ذات شما آشکار شود.
استاد علی اکبر خانجانی، کتاب ابرانسان ص ۵

دسته‌بندی نشده