* ای فرزند آدم و حوا!

بپرھیز از سخنان زیبا و دلفریبی که دین مرا اکراه میدارد.
کتاب جانشین خدا ص ۳۷، استاد علی اکبر خانجانی

اکراه در دین, پندی از استاد