* ای فرزند آدم و حوا!

بترس از اینکه خود را بھتر از کسی ببینی.
کتاب جانشین خدا ص ۳۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, خود برتربینی