* ای فرزند آدم و حوا!

یا از جنس آدمی و یا از جنس حوا. و تا چنین ھستی در غربت و ناکامی بسر می بری زیرا نیمه ای و ھرگز به نیمه دیگرت نمیرسی مگر اینکه از ھمان نیمه ای که ھستی بگذری.
کتاب جانشین خدا ص ۱۸، استاد علی اکبر خانجانی

آدم و حوا, پندی از استاد