* ای فرزند آدم و حوا!

عقل خویش را وسیله ستم بر دیگران قرار دادی. علم خود را تبدیل به ابزار و سلاح نمودی تا دیگران را مطیع خودسازی و نتوانستی و آنرا نیز از دست دادی. و دین خود را تبدیل به نمایش نمودی تا دیگران را به پرستش خود بکشانی و نتوانستی و آنرا نیز از دست دادی. و دل خود را وسیله فسق نمودی تا به کام رسی و نرسیدی و آنرا ھم از دست دادی. حالا که دیوانه و احمق و رسوا و رنجور شده ای به من آی و مأیوس مباش که جز من مقصودی نداری تا تو را چیزی دھم که ھرگز از دست نرود. ھیچی ات را بپذیر تا نجات یابی. و تکبر مکن بر ھیچی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۸، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, نجات