* ای فرزند آدم و حوا!

وای بر تو اگر پنداری که کسی را بھتر و برتر از دیگری آفریده ام.
کتاب جانشین خدا ص ۶۷، استاد علی اکبر خانجانی

دسته‌بندی نشده