* ای فرزند آدم و حوا!

تا زمانی که در برون از خویشتن علت می جوئی کافری و راه نجاتی نداری.
کتاب جانشین خدا ص ۴۲، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, نجات