حق انسان شدن

«در آسمان است هر آنچه که وعده داده شده اید که آن در خود شماست آیا نمی بینید؟ پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این هر آن حقیقت است که مثالش در نطق و بیان خود شماست.» سوره ذاریات- یعنی حیات و هستی الهی انسان در قدرت بیان اوست که تحقق می پذیرد و او را به خلق جدیدی بر زمین می آفریند اگر بیانی بر حق و با یقین باشد‌. و لذا باز می فرماید: «ما هر کسی را با علم خودش می آفرینیم و تحت نظارت خودش.» پس حق آزادی بیان همانا حق الهیت انسان در جهان است که سرچشمه اش در آسمان است که خداوند به بشر اعطاء نموده است تا از یک میمون مقلد تبدیل به انسانی خلاق شود. پس کسی که این حقش را نگیرد از انسان شدن محروم مانده است.
و ما بعنوان مسلمان شیعه بیش از هر مذهب دیگری مستحق این حقیم زیرا امامان ما بانیان علم بیان بوده اند یعنی سلطان مبین و رسول مبین و نور مبین و حق مبین و امام مبین در قرآن کریم. این حقی است که انسان می آفریند یعنی یک علی وار. پس ما این حق را از خدا و رسول و امامان خود داریم نه از حقوق بشر آمریکا! والسلام-

گفتاری از استاد علی اکبر خانجانی

دسته‌بندی نشده