امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟

در لغت عرب، معروف یعنی امری شناخته شده و مفهوم. و منکر هم یعنی موضوعی شناخته نشده و مجهول. عرف و نکر ریشه این دو لغت هستند. پس واضح است که آمران به معروف و ناهیان از منکر بایستی از عقلا و حکما و عرفای هر قومی باشند تا اوامر الهی را برای ذهنیت مردم معقول و منطقی سازند و آنچه را که برای مردم شناخته نیست به عرصه شناخت آورند و نیز مردم را از پیروی از امور نامعقول (منکر) نهی کنند. حال اگر کسی را که درباره یک امر دینی، شناختی معقول و منطقی ندارد مجبور به اطاعت کنیم در حقیقت او را امر به منکر نموده ایم. این مثالی از یک واژگونسالاری در دین است که جای معروف و منکر را عوض کرده است. این داستانی از واژگونسالاری دین و فرهنگ در جامعه ماست. والسلام-

گفتاری از استاد علی اکبر خانجانی

دسته‌بندی نشده