* ای فرزند آدم و حوا!

ھر که دیگری را ببخشد و عفو نماید خود را بخشیده است و ھر که بتواند خود را ببخشد من او را بخشیده ام. و ھر که را من عفو کنم ھمه او را عفو می کنند و او ھمه را عفو می کند.
کتاب جانشین خدا ص ۲۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, عفو و بخشش