* ای فرزند آدم و حوا!

چون به کسی ستمی روا داشتی از ھمو بخواه تا تو راعفو کند زیرا من بی اجازه او تو را عفو نخواھم کرد.
کتاب جانشین خدا ص ۲۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, عفو و بخشش