* ای فرزند آدم و حوا!

من حق خویش را بر تو بخشیده ام و از بابت حق خویش ھرگز تو را عذاب نمی کنم ولی حق دیگران را ادا کن که اگر آنھا تو را نبخشند من تو راعذاب می کنم.
کتاب جانشین خدا ص ۲۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, عفو و بخشش