* ای فرزند آدم و حوا!

تو را نیافریدم که چیزی را به مالکیت خویش آوری زیرا کل جھان در حریم مالکیت تو قرار دارد و تو باید بدانی که چگونه از آن برخوردار شوی. سعی تو در تملک، سعی تو در اسیر شدن است. تو اسارتی نداری مگر در مالکیت ھای جعلی خویش.
کتاب جانشین خدا ص ۲۲، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, مالکیتها