* ای فرزند آدم و حوا!

انسانھا را از تملک یکدیگر بی نیاز و حرام نموده ام. بدان که در حس مالکیت تو بر دیگری، اشد، عذابھای تو بر می خیزد. تو مالک خود نیستی چگونه می توانی مالک دیگری باشی.
کتاب جانشین خدا ص ۲۲، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, مالکیتها