* ای فرزند آدم و حوا!

مالکیت تو بر چیزھا، اسارت تو در آتش چیزھاست و ایثار تو از چیزھا، صعود تو با نور چیزھاست.
کتاب جانشین خدا ص ۲۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, مالکیتها