* ای فرزند آدم و حوا!

سلامت و رحمت مرا چه کرده ای؟ عزت و کرامت مرا چه کرده ای؟ صفا و وفای مرا چه کرده ای؟ روح مرا چه کرده ای؟ نور مرا چه کرده ای؟ ای بیمار بخیل. ای گدای رانده شده. ای خیانتکار دروغگو. ای تاریک مرده جان. ای احمق! پس چرا سخن نمی گوئی تا بشنوم و به گوشت برسانم تا بشنوی که چه کرده ای. نکند بی گناهی؟ نکند نمی دانی که چه کرده ای؟ چنین نیست. دروغ گوئی و میدانی.
کتاب جانشین خدا ص ۴‌، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد