با گوشه گیران

آیا براستی تنگ و تاریک ترین نقاط را برای زیستن برگزیده اید ؟ گوشه ھائی از دنیا را که کسی جز خود شما درآن جای نمیگیرد، انتخاب ناشده ترین مکانھا و شرایط را، بکرترین وضعّیتھا را، دست وپا نخورده ترین چیزھا را، نامرئی ترین سمت جھان را، بھشت را …. بزودی این جایگاھھا، مقدّس میشوند، معبد می شوند. وا ّما با شما نصیحتی دارم و سئوالی: آیا در این تاریکخانه ھا ھیچ شمع و آئینه ای با خود بھمراه دارید تا گم و گور و فراموش نشوید و صید اجنه و شیاطین نگردید و به تسخیر آنان در نیائید؟ شما ای کسانی که به گوشه ای خزیده اید تا به تسخیر آدمیان در نیائید مباد که خود مبدّل به غولی آدمخوار شوید. ای گوشه گیران، بی دوست مخلص و ھمدل و عارفی در این گوشه ھا مبدّل به دیوھائی می شوید و ب جان خود می افتید. عارفترین آدمھا ھم بی شمع و آئینۀ دوستی در انزوا مبدّل به غولی ابله می گردند و دیوانه می شوند. این نکه را از یاد مبرید ای کسانی که گوشه گرفته اید تا فرشته ای، عارفی و یا خدائی شوید.
کتاب ابرانسان ص ۳۱، استاد علی اکبر خانجانی

دسته‌بندی نشده