* ای فرزند آدم وحوا!

آنچه را که ھستی نمی یابی و آنچه را که نیستی می جوئی. آنچه را که داری درک نمی کنی و آنچه را که نداری افسانه می سازی. آنچه را که میخوانی باور نمی کنی و آنچه را که نمی توانی خواند قداست می بخشی. آنرا که می بینی نمی خواھی و آنچه را که نمی بینی می پرستی. دوستت را دشمن می پنداری و دشمن خود را دریوزه ای. آیا می توانی بگوئی که چه ھستی؟ آیا می توانی بگوئی که چه میخواھی؟
ھرگز نمی توانی. ھرگز! زیرا گم شده ای.
کتاب جانشین خدا ص ۵، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد