* ای فرزند آدم و حوا!

ھرگز تھمت ناحق بر دامنی نمی نشیند.
کتاب جانشین خدا ص ۷۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, تهمت و دروغ