با وظیفه شناسان

ای کسانی که در وادی وظیفه شناسی و انجام وظیفه اید چقدر بر روی زمین اندکید. بدانید که عالیترین حق را در جھان شناخته اید و از شر و مکر و پلیدی ِ ابلیس «ایثار» رھائی یافته اید و اینک ھر آنچه را که قبلاً ایثارگری خود می پنداشتید وظیفه ای واجب برای خود قرار داده اید. و ا ّما اگر کسی که عمری مورد محبت شما بوده و ھمۀ خدمات خود را درباره اش ھمچون وظیفه ای واجب برای خود دانستید به ناگاه شقی ترین دشمن شما از آب در آمد این را نیز از انجام وظیفه او دربارۀ خودتان بدانید و شکر نمائید. این است کمال وظیفه شناسی! پس بدانید که وظیفه شناسی و انجام وظیفه حاصل محّبت قلبی و خالصانه است و تا دل، اھل محّبت نشده باشد وظیفه ای نمی شناسد. یعنی وظیفه ای جز محبت کردن نیست و محبتی جز انجام وظیفه ای بی مزد و منّت نیست. وظیه ھمان فعل محبت است. ھر موجودی و ھر بشری خواه ناخواه مشغول انجام وظیفه است ولی بسیار بسیار اندکند کهه این حقیقت را درک و تصدیق می کنند. پس وظیفه شناسی کمال معرفت است و حاصل محبت. پس برترین حدّ وظیفه ھمانا خدمت به دشمنان خویش است یعنی به کسانی که در عطش محبت شما می سوزند و عداوتشان از ھمین بابت است.
کتاب ابرانسان ص ۴۰، استاد علی اکبر خانجانی

دسته‌بندی نشده