* ای فرزند آدم و حوا!

در ھمه حال یک علت بیشتر نداری و آن من ھستم. پس بیھوده اندیشه ات را به غیر من مشغول مدار که علاجی نمی یابی و گمراھتر می شوی.
کتاب جانشین خدا ص۳۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, نجات