چه چیزی بین را از بین برده است؟

بین یعنی رابطه، یعنی جامعه، یعنی جمهوریت و اسلامیتی که بر آن مستقر می شود. آنچه که بین را افتتاح می‌کند و تنویر می نماید و توسعه می بخشد و به صلح و تفاهم می‌رساند بیان است، بیان آزاد و بی هول و هراس. در بینی که بیانی روشن و صادقانه نباشد دروغ و ریا و دزدی و خیانت و زنا رشد می کند پس همه مفاسد موجود حاصل فقدان آزادی بیان است و آنچه که تفکر را زنده و خلاق می سازد نیز آزادی بیان است. در جامعه ای که آزادی بیان نباشد مرگ مغزی رخ می دهد.
گفتاری از استاد علی اکبر خانجانی

دسته‌بندی نشده