با انقلابیّون

شما ای کسانی که سرنوشت فرد را تماماً در گرو تاریخ و جامعه و خاصه حکومت ھا می دانید یعنی انسان را علت خودش نمی دانید یعنی مطلقاً به آزادی انتخاب و اختیار کمترین باوری ندارید. پس شما جبر پرستان حرفه ای ھستید.
پس طبیعی است که بخواھید جّبارانه عمل کنید و آنگاه که به قدرت رسیدید جّبارتر ازحکومت قبل باشید ای داعیان دروغین آزادی! واقعّیت این است که میخواھید شاه شوید ولی شاھی ملوس و محبوب! شما عشق و قدرت را تماماً و توأماً می خواھید. و این است که مشکل شما علاجی ندارد چون می خواھید خدا باشید. شما از تبار شاھان شکست خوردۀ تاریخ ھستید: شاھانی دموکرات و رند!
ای انقلابّیون رنگارنگ براستی که ھیچکس ھمچون شما نیازمند منقلب شدن نیست، ھیچکس چون شما محتاج نجات یافتن نیست. و من به شما نصیحتی دارم و آن اینکه بجای آنکه تن و جان خود را در زجر و خطر اندازید بیائید «خود» کشی کنید بجای تن- کشی! بیائید «خود» را شھید کنید بجای تن! بیائید یکبار ھم که شده خود را علّت خود بدانید و اھل اختیار شوید، اھل انقلاب واقعی، اھل قلب. بیائید قلبی و منقلب شوید. اول در خودتان انقلاب کنید شما ھنوز انقلابی راستین نیستید.
کتاب ابرانسان ص ۴۷، استاد علی اکبر خانجانی

دسته‌بندی نشده