بایگانی برای ‘پندی از استاد’

شیطان شناسی

در روایات اسلامی آمده که مھدی موعود(ع) در آستانه ظھور جھانیش با یاری حضرت مسیح(ع)، دجال و ابلیس را به قتل میرساند. میدانیم که ابلیس و شیاطین که فرزندان و لشکریان اویند از جنس آتش خالص ھستند زیرا از جنس جن میباشند (قرآن کریم) پس قابل کشته شدن نیستند بلکه منظور برانداختن سیطره ایشان در بشریت است چرا که اصلاً ابلیس از ازل در جرگه ملائک و پرستندگان مقرب حق تعالی بود و با آفرینش جدید انسان بعنوان خلیفه خدا بود که کافر و مطرود و ملعون حق گردید و لذا به عداوت با انسان برخاست تا از او انتقام بگیرد و انسان را ھم چون خود از خدایش دور سازد. پس شیطان دشمن مقام خلافت اللّھی انسان است. پس این عداوتی عرفانی است. پس نبرد با شیطان یک نبرد علمی و عرفانی است یعنی از جنس شیطان شناسی است ھمانطور که در قرآن کریم ھم ھرگز آدمی امر به قتال با شیاطین نشده است بلکه حداکثر به مؤمنان امر شده تا با اولیای شیطان در میان بشر پیکار کنند یعنی با انسانھای شیطان پرست بستیزند: “شما مؤمنان باید با اولیای شیطان پیکار کنید و بدانید که نقشه شیطان بسیار بی بنیاد و سست است.” نساء٧۶- ھمانطور که در جای جای قرآن کریم، شیطان با مکر و دسیسه و فریبکاریھا و وعده ھای دروغین و توصیه ھای رندانه اش معرفی شده است و لذا شیطان از درب جھل و تاریکی بر انسان وارد می شود و بر او مسلط می گردد: “شیطان به آنھا وعده میدھد و به آرزوھای دور و دراز مشغول میدارد و جز فریب و غرور برای بشر کالائی ندارد.” نساء١٢٠- پس شیطان فقط از راه ناخودآگاھی و غفلت و حماقت بشری وارد میشود و او را بی خود و مجنون و مسخ میکند: “و شیطان او را دچار نسیان کرد…” انعام۶٨- پس تنھا راه نجات از وسوسه ھا و فریب شیطان ھمانا خودآگاھی است و میدانیم که ذکر خداوند قدرتمندترین عنصر خودآگاھی میباشد: “ھر که خدای را از یاد ببرد خداوند ھم وی را از یاد خودش میبرد و خود را فراموش میکند.” قرآن- پس شیطان عنصر بی خودی در بشر است ھمانطور که خداوند ھم نور خودآئی بشر است: “ھر کس خدای را
از یاد برد شیطان را بسراغش می فرستیم تا با او بماند.” زخرف٣۶-
کتاب شیطان شناسی ص ۴

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس پندی از استاد شیطان شناسی- دجال

* ای فرزند آدم و حوا!

آنکه از حکومتی مزد می گیرد و به آن حکومت ناسزا می گوید حتماً از ستمگران است.
کتاب جانشین خدا ص ۱۳۵، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

امروزه آنکه از حکومتی مزد می گیرد و دین را تبلیغ می کند حتماً از منافقان است.
کتاب جانشین خدا ص ۱۳۴، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

منافق کسی است که جز خشم و کلافگی رفتاری ندارد.
کتاب جانشین خدا ص ۱۳۲، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

صبور کسی است که غضبناک نشود الا بر دین فروشان(منافقان).
کتاب جانشین خدا ص ۱۳۱، استاد علی اکبر خانجانی

انسان کامل, انقلاب و دگرگونی, امر محال, حق مخلوقات, بی نیازی, ابر انسان, صداقت, اعتراف بر گناه, رضایت, صبر, ستاری, شفاعت, کرامت, رحمت, عفو و بخشش, معرفت بر نفس, رزق پاک, اختیار, بهشت پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

احمق کسی است که: با اینکه ریاکار را می شناسد با او رفاقت می کند، عفو را نشانه ترس می داند، ثروتمند را خوشبخت می پندارد، مؤمن را ھالو می داند، نماز را برای بھشت می خواند، برای امرار معیشت تحصیل علم می کند، به ھنگام فراغت سرش را مشغول میدارد و به ھمسرش دروغ می گوید و خود را صاحب فرزندانش می داند و ھر که یکی از این صفات را داشته باشد مابقی را ھم دارا می باشد.
کتاب جانشین خدا ص ۱۳۰، استاد علی اکبر خانجانی

امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان پندی از استاد فلسفه نماز و دعا

* ای فرزند آدم و حوا!

محال است که در دوستی با احمقان، عقل خود را از دست ندھید.
کتاب جانشین خدا ص ۱۳۰، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دوست و دشمن

* ای فرزند آدم و حوا!

تو خلیفه منی. چگونه درد و مشکلات تو را قرص و آمپول و افیون و غذا و بازی و ابزارھا علاج تواند کرد. درمان تو منم و جز من علاجی نداری. تو درد و مشکلی جز گمشده گی نداری. تو مرا گم کرده ای زیرا از خودت می گریزی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۲۹، استاد علی اکبر خانجانی

امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که آب درمانی و خواب درمانی و گیاه خواری و یوگا درمانی و موسیقی درمانی و بازی درمانی و شلغم درمانی و مدیتیشن و سائر انواع این درمانھای مدرن جملگی حماقت و جنون است و درمانی بھمراه ندارد و بلکه فریبی است که امراض و گرفتاریھای درونی و برون شما را عمیق تر و پیچیده تر می کند و رنگ و لعاب می زند و سرنخ آن را ھم گم می نماید. ھمه اینھا انواع شیطان درمانی است و بدانید که شیطان ھرگز درمانی نمی کند بلکه شما را به لاعلاجی و یأس فزاینده می برد.
کتاب جانشین خدا ص ۱۲۸، استاد علی اکبر خانجانی

امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که داروھای اعصاب و روان جملگی نابود کننده عقل و ایمان و اراده توست و جملگی از محصولات درخت زقوم است که در طبقه ھفتم دوزخ قرار دارد.
کتاب جانشین خدا ص ۱۲۸، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد جهنم

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که اعتیاد، عذاب اعمال است و جز با توبه ای خالصانه علاج پذیر نیست.
کتاب جانشین خدا ص ۱۲۷، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

آنگاه که به زیبائی خود فخر میکنی در حال زنائی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۲۵، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد تکبر و غرور

* ای فرزند آدم و حوا!

تا دیرتر نشده مسکن ھا را ترک کن.
کتاب جانشین خدا ص ۱۲۰، استاد علی اکبر خانجانی

امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

بھترین دارو، گرسنگی است.
کتاب جانشین خدا ص ۱۱۸، استاد علی اکبر خانجانی

امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان پندی از استاد سلامتی و سعادت و آرامش

* ای فرزند آدم و حوا!

بھترین سلامت، آرامش است.
کتاب جانشین خدا ص ۱۱۷، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد سلامتی و سعادت و آرامش

* ای فرزند آدم و حوا!

چه بسا کودکی که پیر است و دنیا را مسخره می کند.
کتاب جانشین خدا ص ۱۱۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد پیری و کودکی

* ای فرزند آدم و حوا!

چه بسا پیری که کودک است و بازی می کند.
کتاب جانشین خدا ص ۱۱۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد پیری و کودکی

* ای فرزند آدم و حوا!

چه بسا محبتی که اشدّ خیانت است.
کتاب جانشین خدا ص ۱۱۳، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

چه بسا نمازگزاری که دشمن دین من است.
کتاب جانشین خدا ص ۱۱۰، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق پندی از استاد فلسفه نماز و دعا

* ای فرزند آدم و حوا!

چه بسا کافری که قلبی مؤمن دارد.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۹، استاد علی اکبر خانجانی

انسان کامل, انقلاب و دگرگونی, امر محال, حق مخلوقات, بی نیازی, ابر انسان, صداقت, اعتراف بر گناه, رضایت, صبر, ستاری, شفاعت, کرامت, رحمت, عفو و بخشش, معرفت بر نفس, رزق پاک, اختیار, بهشت پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

چه بسا فقیھی که دشمن دین من است.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۹، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که ھر چیزی را مرضی است که اگر علاج نگردد آدمی تباه می شود : مرض دوستی، انتظار و نیاز است، مرض دشمنی تلافی به مثل است، مرض خداپرستی، شرک است، مرض معرفت نفس، غرور است. مرض علم، به بازار رفتن است. مرض ایمان، غفلت است. مرض سلامتی حسد است. مرض حیا، نفرت از مردم است. مرض دل، مردم پرستی است. مرض بیماری، به طبیب رفتن است. مرض محبت تملک است. مرض آسایش، بازیگری است. مرض اندیشه، آرزوست. مرض خوردن، سیر شدن است. مرض لذت، اعتیاد است. مرض سخن، خودستائی است. مرض نصیحت کردن، تردید است. مرض کرامت، خودبینی است. مرض شریعت، ظاھر پرستی است. مرض انسان بودن، خود را نشناختن است. مرض کار، نسیان است. مرض مالکیت از یاد بردن خداست. مرض فقر، احساس حقارت است. مرض ثروت، فساد است. مرض شعور، شعار است. مرض کتاب خواندن، سلطه گری است. مرض مردم، وسوسه است. مرض حافظه، تضعیف خلاقیت است. مرض ھنر، خودفروشی است. مرض صدق وقاحت است.
مرض نبوغ، جنون است.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۶، استاد علی اکبر خانجانی

امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

ھیچ واقعه ای از بیرون بر تو فرود نمی آید الا اینکه پاسخگوی نیازی در درون بوده است.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۶، استاد علی اکبر خانجانی

انسان کامل, انقلاب و دگرگونی, امر محال, حق مخلوقات, بی نیازی, ابر انسان, صداقت, اعتراف بر گناه, رضایت, صبر, ستاری, شفاعت, کرامت, رحمت, عفو و بخشش, معرفت بر نفس, رزق پاک, اختیار, بهشت انسان کامل, سلامت تن, درمان امراض جسمی و روحی, آرامش دل, نظم و بیداری اندیشه, عزت نفس, صلابت اراده, محبت مردم, حرمت خانواده, زندگی ساده, نعمت, بلاغت کلام, امکان رشد عقلی و علمی و روحانی, عدالت انسان کامل, عصمت, شرم و حیا, شجاعت, هویت, حرٌیت, جوانمردی, زندگی مفید, پیر طریقت, دوستی صدیق, تعادل, قناعت, رحمت, امید, توکل پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

قانون مرا رعایت کن تا به قانون حکومت ھای ستمگر مبتلا نشوی. مھر مرا رعایت کن تا به غضب عزیزان خود مبتلا نشوی. امر مرا رعایت کن تا تحت فرمان ظالمان در نیائی. حق مرا رعایت کن تا به بطالت مردم گرفتار نشوی. از مکر من بترس تا به مکر شیادان زمانه نیفتی. دینت را خالص کن تا به تزویر دین فروشان منافق اسیر نگردی. دوستی ات را بی ریا کن تا دشمنانت را پیروی مکنی. از کبرت بگذر تا دریوزه متکبران نشوی. قانع باش تا رنجور نگردی. راستگو باش تا فریب نخوری.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۴، استاد علی اکبر خانجانی

آفرینش جدید عرفانی امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان بهشت، سلامتی و خوشبختی پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

ھیچ مرضی ھولناکتر از تکبر و انکار حق نیست.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد تکبر و غرور

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان ھمه کسانی که بنامھای جن گیر و رماّل و ساحر و دعا نویس و فالگیر مشھورند شیادان و شیطان صفتانی ھستند که خود غرق انواع عذابھای من میباشند و اگر میتوانستند برای خودشان کاری می کردند.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۲، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین پندی از استاد شیطان شناسی- دجال

* ای فرزند آدم و حوا!

ھیچ نسخه ای از سلامتی و خوشبختی قابل تکرار نیست پس چشم از این و آن بدار و خود را دریاب چون نسخه تو فقط در توست.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۱، استاد علی اکبر خانجانی

بهشت، سلامتی و خوشبختی پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

و رھا مکن کسی را که رنجت را درمان می کند و غرورت را می شکند و گذشته ات را پاک می کند و آینده ات را آرام می سازد و آرزوھایت را پوچ می نماید و تو را از مردم و زمانه مأیوس کرده و به دلت دعوت می کند. رھا مکن او را ھر چند که او رھایت کند و از خود براندت.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۰، استاد علی اکبر خانجانی

امام شناسی پندی از استاد دوست و دشمن

* ای فرزند آدم و حوا!

رھا کن چیزی را که تو را مغرور می کند. چه نماز باشد چه شراب.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۰، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد فلسفه نماز و دعا

* ای فرزند آدم و حوا!

رھا کن اعتقادی را که تو را به آینده محول می کند. چه عرفانی باشد چه سیاسی.
کتاب جانشین خدا ص ۹۹، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

خوشا بحال کسی که دوستی و دشمنی مردم برایش یکسان است.
کتاب جانشین خدا ص ۹۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دوست و دشمن

* ای فرزند آدم و حوا!

خوشا بحال کسی که ھیچ دشمن و رقیبی نمی بیند.
کتاب جانشین خدا ص ۹۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دوست و دشمن

* ای فرزند آدم و حوا!

چه دردناک است عاقبت ثروت اندوزی.
کتاب جانشین خدا ص ۹۷، استاد علی اکبر خانجانی

امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

آنگاه که دروغ می گوئی گوشھایت کر می شود و چشمانت کور می گردد و ذھنت پریشان می شود و دلت بتو دشنام می دھد و اعضاء و جوارحت با تو به ستیزه بر می خیزد و وجودت تو را انکار می کند.
کتاب جانشین خدا ص ۹۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دروغ و راستگویی

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که آدم دروغگو حرف راست را باور نمی تواند کرد. و این عذاب است.
کتاب جانشین خدا ص ۹۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دروغ و راستگویی

* ای فرزند آدم و حوا!

چون صفتی را در کسی دوست داشتی از آن صفت تقلید مکن که ھرگز به آن نمیرسی بلکه با آن کس دوستی صادقانه کن تا به آن صفت برسی.
کتاب جانشین خدا ص ۹۲، استاد علی اکبر خانجانی

انسان کامل, انقلاب و دگرگونی, امر محال, حق مخلوقات, بی نیازی, ابر انسان, صداقت, اعتراف بر گناه, رضایت, صبر, ستاری, شفاعت, کرامت, رحمت, عفو و بخشش, معرفت بر نفس, رزق پاک, اختیار, بهشت پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

اگر بدانی که منشأ تمام بدبختیھای تو دروغھای توست ھرگز دروغ نمی گوئی. پس دروغ تو نشانه جھل توست. حال که فھمیدی پس دروغ مگو.
کتاب جانشین خدا ص ۹۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دروغ و راستگویی

* ای فرزند آدم و حوا!


ھرگز مگو که «مجبورم» زیرا دروغ میگوئی و به این دروغت مبتلا می شوی و مجبور می گردی و آنگاه اعتراف میکنی و می گوئی که «مجبورم» ولی دیگر کسی باورت نمی کند و یاری ات نمی دھد.
کتاب جانشین خدا ص ۹۱، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

وقتی که ھمه خوابند تو بیدار بمان. وقتی ھمه بدند تو خوب باش. وقتی ھمه بازی می کنند تو جدی شو. وقتی ھمه دروغ می گویند تو راست بگو. وقتی ھمه ستمگرند تو عادل باش. وقتی ھمه ناپاکند تو پاک شو. وقتی ھمه دیوانه اند تو عاقل باش. وقتی ھمه خود را فریب می دھند تو صادق باش. وقتی ھمه می دوند تو آرام بنشین. وقتی ھمه حرف می زنند تو خموش شو. وقتی ھمه بخیل اند تو ایثار گر باش. وقتی ھمه متنفرند تو عاشق باش. وقتی ھمه مرده اند تو زنده بمان. وقتی ھمه نابودند تو موجود باش. تو بجای ھمه باش من ھم بر جای تو ھستم.
کتاب جانشین خدا ص ۹۰، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد

* ای فرزند آدم و حوا!

حرام نیست بر تو چیزی الا اینکه با آن چیز به یاد من نباشی. حتی اگر آن چیز نماز باشد و یا شراب.
کتاب جانشین خدا ص ۸۹، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق پندی از استاد