بایگانی برای ‘دوست و دشمن’

* ای فرزند آدم و حوا!

محال است که در دوستی با احمقان، عقل خود را از دست ندھید.
کتاب جانشین خدا ص ۱۳۰، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دوست و دشمن

* ای فرزند آدم و حوا!

و رھا مکن کسی را که رنجت را درمان می کند و غرورت را می شکند و گذشته ات را پاک می کند و آینده ات را آرام می سازد و آرزوھایت را پوچ می نماید و تو را از مردم و زمانه مأیوس کرده و به دلت دعوت می کند. رھا مکن او را ھر چند که او رھایت کند و از خود براندت.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۰، استاد علی اکبر خانجانی

امام شناسی پندی از استاد دوست و دشمن

* ای فرزند آدم و حوا!

خوشا بحال کسی که دوستی و دشمنی مردم برایش یکسان است.
کتاب جانشین خدا ص ۹۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دوست و دشمن

* ای فرزند آدم و حوا!

خوشا بحال کسی که ھیچ دشمن و رقیبی نمی بیند.
کتاب جانشین خدا ص ۹۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دوست و دشمن

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که در خویشتن ھیچ تغییری نمی توانی داد مگر اینکه در نیت رابطه خود با دیگران تغییر دھی و روابط اجتماعی خود را دگرگون سازی و بسیاری را که دوست می پنداشتی رھا کنی و مؤمنان و پاکان را به دوستی برگزینی و رابطه با بدکاران و دروغگویان و متکبران را ترک نمائی و کسانی را به دوستی گزینی که طالب تغییری صادقانه اند و از فساد زمانه بیزارند.
کتاب جانشین خدا ص ۳۲، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دوست و دشمن

* ای فرزند آدم و حوا!

دلت را بمن بسپار و سرت را به یکی از دوستان حی و حاضر من. بدینگونه است که ظاھر و باطن و دنیا و آخرت تو اصلاح و زیبا میشود.
کتاب جانشین خدا ص۳۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دوست و دشمن

ای فرزند آدم و حوا!

تو را نیافریدم تا محتاج و دریوزه خود کنم بلکه دوست و جانشین خود نمایم. تا بی نیازی ات را نشناسی و باور نکنی مرا نشناخته و باور نکرده ای.
کتاب جانشین خدا ص ۱۸، استاد علی اکبر خانجانی

انسان کامل, انقلاب و دگرگونی, امر محال, حق مخلوقات, بی نیازی, ابر انسان, صداقت, اعتراف بر گناه, رضایت, صبر, ستاری, شفاعت, کرامت, رحمت, عفو و بخشش, معرفت بر نفس, رزق پاک, اختیار, بهشت پندی از استاد دوست و دشمن

* ای فرزند آدم و حوا!

آنگاه که با تو بی واسطه سخن می گویم تو پنداری که این خودی که سخن می گوئی و لذا مرا منکر می شوی. پس با دوستان من بنشین و سخن آنان را به جان دل گوش ده تا مرا دریابی و تصدیق کنی. این ایمان است و آن کفر.
کتاب جانشین خدا ص ۹، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین انسان کامل, انقلاب و دگرگونی, امر محال, حق مخلوقات, بی نیازی, ابر انسان, صداقت, اعتراف بر گناه, رضایت, صبر, ستاری, شفاعت, کرامت, رحمت, عفو و بخشش, معرفت بر نفس, رزق پاک, اختیار, بهشت پندی از استاد دوست و دشمن