بایگانی برای ‘دروغ و راستگویی’

* ای فرزند آدم و حوا!

آنگاه که دروغ می گوئی گوشھایت کر می شود و چشمانت کور می گردد و ذھنت پریشان می شود و دلت بتو دشنام می دھد و اعضاء و جوارحت با تو به ستیزه بر می خیزد و وجودت تو را انکار می کند.
کتاب جانشین خدا ص ۹۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دروغ و راستگویی

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که آدم دروغگو حرف راست را باور نمی تواند کرد. و این عذاب است.
کتاب جانشین خدا ص ۹۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دروغ و راستگویی

* ای فرزند آدم و حوا!

اگر بدانی که منشأ تمام بدبختیھای تو دروغھای توست ھرگز دروغ نمی گوئی. پس دروغ تو نشانه جھل توست. حال که فھمیدی پس دروغ مگو.
کتاب جانشین خدا ص ۹۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دروغ و راستگویی

* ای فرزند آدم و حوا!

با مردم بی ریا و راستگو باش تا من از میان مردمان بر تو آشکار شوم. ھزاران سال در آسمانھا مرا خواندی و نیافتی و کافر گشتی. اینک مرا بر زمین بجوی و از میان ھمنوعانت بخوان تا بشنوی و بیابی و ببینی.
جانشین خدا ص ۱۰، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دروغ و راستگویی

* ای فرزند آدم و حوا!

بنگر بخویشتن که در ھمه حال راضی ھستی. پس چرا به دروغ گلایه میکنی ای منکر؟!
این منم که در تو راضی ام حال آنکه تو تظاھر به شکوه می کنی و دروغ می گوئی. دروغ میگوئی تا مرا انکار کنی. تو بمن تھمت میزنی و من ھم از تو بسیار می گذرم ولی به ناگاه تو را به یکی از تهمت هایت مبتلا می کنم و آنگاه که دیگر کسی تو را باور نمی کند در حالیکه راست میگوئی. و این منم که تو را باور نمی کنم پس با من سخن بگو تا باورم کنی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دروغ و راستگویی