بایگانی برای ‘فرزندان و تعلیم و تربیت’

* ای فرزند آدم و حوا!

فرزندت را مرید خواسته ھای خود مکن که او را دشمن جان می کنی.
جانشین خدا ص ۱۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد فرزندان و تعلیم و تربیت

* ای فرزند آدم و حوا!

مرید فرزندان بالغ خود مشوید که آنھا را مرید شیطان می کنید.
جانشین خدا ص ۱۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد شیطان شناسی- دجال فرزندان و تعلیم و تربیت