بایگانی برای ‘یادھای صادقانه’

* ای فرزند آدم و حوا!

نبودی، بودت بخشیدم. مرده بودی زنده ات کردم. زشت بودی از صورت خود جمالت دادم. درمانده بودی از روح خود پروازت نمودم. تنھا بودی یاریت نمودم. گم بودی پیدایت نمودم. نمی دیدی دیدارت کردم. محتاج بودی بی نیازت ساختم. بیخود بودی خودت شدم. آیا ھنوز ھم مرا به یاد نمی آوری؟
کتاب جانشین خدا ص ۴۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد یادھای صادقانه

* ای فرزند آدم و حوا!

به یاد آور بیاد آوردنی ھا را و باور کن و تکبر مکن. تو ھرگز نتوانی فراموش نمائی آنچه را که به یاد می آوری. سعی در فراموشی مکن که رنجور و دیوانه می شوی. به یاد آور ھر چند که تلخ و سوزنده باشد که تلخی و سوزندگی اش تو را پاک می کند از جھل و مکر و گناھان گذشته ات، و سلامت و اطمینان را به تو باز می گرداند. به یاد آور و از مسکن ھا بپرھیز و افیون را ھرگز به دوستی مپذیر که شقی ترین دشمن توست. به یاد آور بی ھیچ مکر و دخل و تصرفی. به یاد آور که دین تو در گرو یادھای صادقانه است . به یاد آور خویشتن را تا گم نشوی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۶، استاد علی اکبر خانجانی

امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان پندی از استاد یادھای صادقانه