بایگانی برای ‘تکبر و غرور’

* ای فرزند آدم و حوا!

آنگاه که به زیبائی خود فخر میکنی در حال زنائی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۲۵، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد تکبر و غرور

* ای فرزند آدم و حوا!

ھیچ مرضی ھولناکتر از تکبر و انکار حق نیست.
کتاب جانشین خدا ص ۱۰۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد تکبر و غرور

* ای فرزند آدم و حوا!

بترس از اینکه خود را بھتر از کسی ببینی.
کتاب جانشین خدا ص ۳۹، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد تکبر و غرور

* ای فرزند آدم و حوا!

پنداشته ای که با بنگ، خلاق می شوی و با ال. اس دی متحول میگردی و با تریاک آرامش می یابی. اینھا عذابھای کبیری است که بواسطه تکبر از تو به تو رسیده است. با بنگ رسوا می شوی و با ال. اس . دی در جنون ساقط می گردی و با تریاک چنان می میری که از مردن رھائی نداشته باشی.
کتاب جانشین خدا ص ۱۹، استاد علی اکبر خانجانی

امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان پندی از استاد تکبر و غرور

ای فرزند آدم و حوا!

بین شناخت و باورت چیزی جز تکبرت حائل نیست. پس بدان که کبرتو حائل است بین علم و عمل تو. پس کبر تو کانون ناکامی توست.
کتاب جانشین خدا ص ۱۸، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد تکبر و غرور