بایگانی برای ‘عفو و بخشش’

* ای فرزند آدم و حوا!

من حق خویش را بر تو بخشیده ام و از بابت حق خویش ھرگز تو را عذاب نمی کنم ولی حق دیگران را ادا کن که اگر آنھا تو را نبخشند من تو راعذاب می کنم.
کتاب جانشین خدا ص ۲۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد عفو و بخشش

* ای فرزند آدم و حوا!

چون به کسی ستمی روا داشتی از ھمو بخواه تا تو راعفو کند زیرا من بی اجازه او تو را عفو نخواھم کرد.
کتاب جانشین خدا ص ۲۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد عفو و بخشش

* ای فرزند آدم و حوا!

ھر که دیگری را ببخشد و عفو نماید خود را بخشیده است و ھر که بتواند خود را ببخشد من او را بخشیده ام. و ھر که را من عفو کنم ھمه او را عفو می کنند و او ھمه را عفو می کند.
کتاب جانشین خدا ص ۲۱، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد عفو و بخشش