بایگانی برای ‘مالکیتها’

* ای فرزند آدم و حوا!

مالکیت تو بر چیزھا، اسارت تو در آتش چیزھاست و ایثار تو از چیزھا، صعود تو با نور چیزھاست.
کتاب جانشین خدا ص ۲۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد مالکیتها

* ای فرزند آدم و حوا!

انسانھا را از تملک یکدیگر بی نیاز و حرام نموده ام. بدان که در حس مالکیت تو بر دیگری، اشد، عذابھای تو بر می خیزد. تو مالک خود نیستی چگونه می توانی مالک دیگری باشی.
کتاب جانشین خدا ص ۲۲، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد مالکیتها

* ای فرزند آدم و حوا!

تو را نیافریدم که چیزی را به مالکیت خویش آوری زیرا کل جھان در حریم مالکیت تو قرار دارد و تو باید بدانی که چگونه از آن برخوردار شوی. سعی تو در تملک، سعی تو در اسیر شدن است. تو اسارتی نداری مگر در مالکیت ھای جعلی خویش.
کتاب جانشین خدا ص ۲۲، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد مالکیتها