بایگانی برای ‘دانش٬ فنون و علوم’

* ای فرزند آدم و حوا!

از من تقلید مکن، اطاعت کن. فن و دانش و ھنر و تکنولوژی تو حاصل تقلید تو از من است و نشانه بخل و انکار تو نسبت به من است و من تو را بواسطه ھمین تقلیدی که کرده ای عذاب می کنم و تو را به آنھا مبتلا و در آن به بند می کشم و رنجور می کنم. مرا که خالق تو ھستم پرستش نکردی و من تو را به پرستش مخلوقات کذائی ات مبتلا می سازم و این اشدّ عذاب است.
کتاب جانشین خدا ص ۴۳، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق دانش٬ فنون و علوم علم و تکنولوژی

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که اگر دانش تو از امور دنیا ھزاران بار بیش از این شود باز ھم در مشکلات تو اندک گشایشی ھم حاصل نمی آید و بلکه ھزاران بار بیش از این از نجات خود مأیوس تر می گردی. دانش خود را از دلت فزونی بخش که ھر ذره اش ھزاران در سعادت بگشاید.
کتاب جانشین خدا ص ۳۶، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دانش٬ فنون و علوم

* ای فرزند آدم و حوا!

به دانش و فنون مادی حریص و امیدوار مباش که حتی در دنیا ھم دردی از تو را دوا نمی کند و اگر ھم بکند عمرش بیشتراز عمر تو نخواھد بود. دانشی را بجو که در ورای تن به کارت آید.
کتاب جانشین خدا ص ۳۶، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد دانش٬ فنون و علوم