بایگانی برای ‘صدق و ریا’

* ای فرزند آدم و حوا!

خود – شناسی بزرگترین اجر صدق است.
کتاب جانشین خدا ص ۸۶، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد خودشناسی صدق و ریا

* ای فرزند آدم و حوا!

بدان ھر که صدق ندارد نه دین دارد نه عقل دارد نه علم دارد و نه محبت دارد و نه انصاف و نه وفا و نه سلامت و نه حیات.
کتاب جانشین خدا ص ۸۴، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد صدق و ریا