بایگانی برای ‘پیری و کودکی’

* ای فرزند آدم و حوا!

چه بسا کودکی که پیر است و دنیا را مسخره می کند.
کتاب جانشین خدا ص ۱۱۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد پیری و کودکی

* ای فرزند آدم و حوا!

چه بسا پیری که کودک است و بازی می کند.
کتاب جانشین خدا ص ۱۱۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد پیری و کودکی