بایگانی برای ‘امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی’

شیطان شناسی

“و شیطان ھمه نعمات پروردگارش را انکار کرد.” اسراء٢٧- و می دانیم که نعمات الھی ھمان عناصر خلق جدید رحمانی و ھدایت انسان بسوی مقام خلیفة اللھی است و لذا ھمه آموزه ھای شیطانی برای انسان انکار و تبدیل این نعمات است که منطق و روش این تبدیل ھم علم قیاس و تشبیه و برابرسازی امور است و سپس ھمه نعمات را در اندیشه آدمی تبدیل به اعداد و ارقام و محاسبات ریاضی میکند: “بدانید که ھرگز نمی توانید از طریق اعداد به نعمات الھی دست یابید.” قرآن- بنابراین یک اندیشه و ادراک ریاضیاتی ھمان ذھن

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

ادراک و دریافت انسان شیطان زده تماماً کافرانه و منکرانه است یعنی ھیچ چیزی از نعمات زندگیش را قبول ندارد و از کل حیات و ھستی رویگردان است و نظر بر عدم دارد پس ھمه یافته ھای حسی و عقلی و قلبی اش عدم زده و تشنه و گرسنه و قحطی زده و بر آستانه نابودی است و چنین انسانی با این نوع فھمش از جھان می خواھد خودش را از نابودی برھاند و به یک حیات و ھستی بھشتی و سرمدی برسد در حالیکه از عدم جز عدم بر نمی

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

از یک ذھن قحطی زده و بیگانه از اکنونیت و بیزار از واقعّیت جز آرزو وآرمان چه برمی آید؟ و از زبان چنین ذھن حریص و آتش گرفته ای جز شعار و دروغ پردازی و وعده ھای دروغین به اطرافیان چه بیان دیگری ممکن است؟ و از دست و پا و موجودیت بی وجود و بیگانه از خود چنین انسانی چه عملی جز ربا و قمار و شرط بندی و دزدی و تجاوز و جرم و جنایت صادر می شود؟ و لذا برای پیش بردن چنین پروژه ای دروغین و نسیه جز وعده ھای نو به نو و

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

محسوسات و معقولات و یافته ھای شیطانی و ظلمانی بشر در ذھنش تبدیل به ایده آلھا و آرزوھائی می شوند که او را از قحطی وجود و ظلمتی که دچار شده نجات دھند این ایده ھا و آرزوھا ھمان القائات و وعده ھای شیطان ھستند که یک دست و پا در حسرت گذشته دارند و دست و پای دگر در دغدغه ھای آینده. این ایده آلھا و آرزوھا به جھت تحقق و به کام رسیدگی تبدیل به برنامه ھا و شعارھائی در کلام و بیان میشوند که جھت ھر چه سریعتر رسیدن به وجود ابدی مجبور به انواع دروغگوئی و سفسطه گری ھستند که این مرحله از

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

شیطان پس از رسوخش در ھوش و حواس و ادراک بشری در عرصه خلق جدید ھم صاحب رسالت و رھبری است در القای آرزوھای دنیوی و عشق ھای دنیاپرستانه و اعمال فاسقانه و وعده ھای دور و دراز: “ای اھل ایمان بدانید که خمر و قمار و اشکال پرستی(بت) و شرط بندیھا پلیدند و از اعمال شیطانی ھستند از آنھا دوری کنید.” مائده٩٠- “بدانید که مسرفین و افراط کاران برادران شیطانند.” اسراء٢٧- “ای اھل ایمان گامھای شیطان را پیروی نکنید زیرا شما را به فحشاء و منکر امر می کند.” نور٢١- “شیطان اعمال زشت آنھا را برایشان تزئین و

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

آنچه را که بواسطه ھوش و حواس و اندیشه و احساس خود درک می کنیم به فعل می آوریم یعنی می آفرینیم خود را ھر آن در ظھور و بروزی نو و آفرینشی نوری یا ناری، رحمانی یا شیطانی، بھشتی یا جھنمی! و بواسطه گفتار و رفتار و صفات و اقدامات خویش! و گفتار و رفتار و اعمال ما خود مخلوق ادراک ما ھستند. گفتار راست و دروغ ما، رفتار صادقانه یا ریاکارانه ما و اعمال صالحانه یا خصمانه ما! خداوند بواسطه اعمال ما، ما را می آفریند و ھدایت یا ضلالت ما را رھبری می کند: “اوست خدائی که شما و ھمه اعمالتان را آفریده است.” و لذا به ما امر فرموده که: “اراده نکنید جز به اراده او!” قرآن- پس آدمی یا به اراده

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

ھر احساس و اندیشه و باور و دیده و شنیده ای که تو را من تر و مغرورتر و خودپسندتر میکند شیطانی است: “شیطان برای شما کالائی جز غرور ندارد.” قرآن! و ھر احساس و اندیشه و باور و شنیده و دیده ای که تو را ھوتر و بی من تر و خاشعتر و آرامتر و قانعتر و سخی تر می سازد رحمانی و وجودزاست و مردم دوست! “ھر که ایمان آورده و اعمالش را به صلح آورد خداوند وی را با مردم دوست می سازد و مردم را ھم دوست او می کند.” قرآن کریم- زیرا نور وجود و رحمت خدا فراگیر و جھانی است ولی عدمیت و شقاوت و کفر، منحصر به فرد و محبوس در تن و خودپرست و خصم ھمگان است و ھمه را دشمن می دارد. این دو نوع

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

پس در حقیقت لعن کردن و طرد شیطان از جان خویشتن فقط تحت الشعاع نور عرفان نفس و خودشناسی و من شناسی ھای تو در تو و نو به نو ممکن می شود که در ھر مرحله ای شیطانی کشف و طرد و لعن میشود و بتدریج نفس از شیطان پاک می گردد: “ای اھل ایمان از خدا و رسولش اطاعت کنید تا شما را حکمت آموزد و از نجواھای شیطان پاک کند…” قرآن کریم- اطاعت از رسول زنده و تعلیم عرفان و حکمت تنھا راه رھائی و پاک شدن از نجواھا و الھامات و القائات شیطان در ھوش و حواس و اندیشه و دل است. پس تنھا راه تطھیر و

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

من می دانم، من عارف ھستم، من عاشقم، من عابدم و… کانونھای ادراک شیطانی بشر است که ھوش و حواس و اندیشه و دل “من” را واژگون و دیوانه می سازد. و انسانی که دل و ھوش و حواسش متصل به ھوی حق و امام زنده ای نیست از منیت و ادراک شیطانی رھائی ندارد و ھمه یافته ھایش عدمی و مخرب است. پس من شناسی یا خودشناسی سراسر مراتب شیطان شناسی است و ھوشناسی است که به مراتب خداشناسی میرسد و این دو وجه از عرفان نفس بدون ارتباط عملی و قلبی با پیر طریقت ممکن نمی آید حتی

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

در حقیقت پیروی از خدای نفس خود ھمان شیطان پرستی است ھمانطور که فرموده: “ھر که از خود پیروی کرد پرستنده شیطان شد!” پس انسان عاقل و مؤمن بایستی این ھسته مرکزی “من” و خدای منی خود را شناخته و تحویل امام و پیر طریقت خود دھد تا نجات یابد از شیطان عدمی نفس خود! زیرا شیاطین بیرونی ھم به گرد ھمین نقطه منی نفس خود جمع می شوند و این نقطه را مخاطب نجواھا و وسوسه ھای خود می سازند. و بیھوده نیست که برخی از حکیمان و عارفان ما، نفس آدمی را ھمان ابلیس جان انسان میدانند. منتھی نفس بمعنای “خود” و منّیت است نه جان و روان آدمی! پس آنچه که چشم و گوش و ھوش آدمی را از خدایش در حجاب و مھجور نموده است ھمین “من” و خودیت نفس است. و شناخت ھمین من و منیت است که سراسر شیطان شناسی است و دروغ شناسی و

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

من عاقل، من فیلسوف، من عابد، من عارف، من ساجد، من خّیر، من خداپرست و من عاشق و ھر من دیگری یک لانه شیطان و یک مخلوق عدمی و نابودگر است. ولی من دزد، من زناکار، من رباخوار، من خسیس، من ذلیل و علیل و حقیر و… دیگر شیطانی نیست بلکه این من ھای بد جملگی محصول آن من ھای خوب ھستند و گندشان در آمده است پس دیگر شیطان با این من ھا کاری ندارد مگر اینکه باز گردد تا توجیه و تقدیس و تبرئه شان نماید تا این بار عارفانه تر و عاشقانه تر و ایثارگرانه تر دزدی و ربا و زنا کنند. پس بدان که شیطان یک فیلسوف است یک عارف، عاشق و سفسطه گری حرفه ای که ھر آن با منطق و توجیه و

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

شیطان نه نقاش است و نه مھندس و نه ھیچ کار دیگری دارد جز نجوا کردن در گوش آدمی و القای الفاظ و مفاھیم وارونه در اندیشه اش تا ھر دروغ و شبھه ای را راست گرداند. “و شیطان ذھنیات آنھا را برایشان عین حق جلوه داد و ھمه پیرویش کردند جز اندکی از مؤمنان.” سبأ٢٠- پس ذھن پرستی از ھر نوع علمی و فلسفی و مذھبی و اخلاقی و عرفانی یکی از مھمترین دامھای تسخیر شیطان است که فلسفه ھا و مکاتب صرفاً ذھنی و ایده آلیستی جملگی مکاتب شیطانی و مذاھب اصالت “ظن” ھستند: “بدانید که ذھن ھرگز به حق نمیرسد.” قرآن- باید دانست که ذھن پرستی جدای عقل و تعقل است که در این باب

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

شیطان جز از طریق نفس ناطقه با آدمی تعامل و تبادل نمی کند. پس فقط کسی که نفس ناطقه اش را می شناسد القائات و نجواھای شیطان را ھم در خود می شناسد و در غیر اینصورت ھمه القائات و نجواھا و خطوات شیطانی در خود را به حساب افکار و امیال و احساسات و مکاشفات و الھامات خود می گذارد و آنھا را مریدی می کند جز کسی که تحت اطاعت و ارادت پیرطریقت است. “ھر که خودش را مریدی کرد بنده شیطان می شود.” قرآن- جمله معروف و حکیمانه علی(ع) یعنی “من نمی دانم- لاادری” بیانگر مغز

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

پس باید درک نمود که شیطان ھرگز مستقیماً امر به دزدی و شرارت و زنا و خیانت و پلیدی نمی کند بلکه بواسطه توجیھات قدسی و دینی و شرعی و عرفانی و علمی و امثالھم راه ارتکاب مفتخرانه به ھر پلیدی را مھیا می سازد اتفاقاً تحت عنوان خدای ناب و مطلق و دست نیافتنی بھمراه انکار مردان خدا که وارثان آدم(ع) بر روی زمین ھستند. شیطان بانی مکتب ناب گرائی محض توحیدی است و خداپرستی مطلق بگونه ای که ھیچ موجودی در عالم وجود نباشد و جھان ھستی از خلق تھی و پاک باشد و جز خدای نابوده باقی نماند. و این نابودی پرستی عبادی-عرفانی ابلیس است که بر غیر خدای نابوده سجده نمی کند و به خون آدم و آدمیان تشنه است. حال جستجو کنید که در میان روحانیون و علمای مذاھب

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

ابلیس شناسی تنھا قلمرو عدم شناسی است زیرا عدم از آنجا که عدم است قابل شناخت ھم نیست زیرا آنچه که وجودی آشکار ندارد چگونه قابل درک باشد. ولی ابلیس موجودی مقرب درگاه حق بود که با انکار و عداوتش با ظھور کامل وجود خداوند دچار عدمیت شد چرا که خود ابلیس ھم ھنوز موجودیتی کامل نیافته بود ھمچون سائر مخلوقات الھی. یعنی با ظھور آدم خلیفه خداست که جھان ھستی امکان وجود کامل الھی می یابد و لذا قیامت کبرا ھم محصول کاملترین ظھور کمال الھی از انسان کامل و امام مطلق است. و لذا ابلیس در سجده بر آدم خلیفه خدا امکان وجود کامل داشت که با کفر و انکارش این امکان را از دست داد و بلکه موجودیت ناقص قبلی خود را ھم از دست داد و به درک اسفل که قلمرو نابود شدن است دچار گردید و مھد نبرد با وجود و نابودگری در جھان شد. پس ما عدم و عدمیت را

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

سرمدیت و لایزال بودن وجود آدمی بزرگترین دستاورد عرفانی ناشی از شیطان شناسی است. و ھمین حقیقت جاودانه وجود است که ابلیس و پیروانش را تا سرحد بی نھایت ویرانگری و تباھی و جنون و جنایت می کشاند و از نابودگری ابلیس و لشکریانش ھم نوعی جاودانگی ویرانگر به نمایش می گذارد و عدمیت را ھم ابدی می سازد: عدم جاوید! معنای دوزخ ابدی وعذاب ابدی در قرآن ھم حاصل این ادراک مذکور است. یعنی آدمی یا در تسلیم و تصدیق وجود الھی به سرمدیت میرسد و یا در نبرد با آن: بھشت ابدی و دوزخ ابدی! حیات و ھستی خلد و مرگ و نیستی خلد! و این حقیقت که ھیچ ذره ای در جھان ھستی قابل نابود شدن نیست الا به امر و اراده خود خداوند خالق! “و خداوند ھر چه را که خواھد اثبات و یا

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

دو نوع و ماھیت ادراک در بشر ممکن است: درک اعلی و درک اسفل! یعنی ادراکی که روی به اعلائیت و تعالی دارد و ادراکی که روی به پستی و ظلمت و ثقل و انحطاط دارد! ادراکی که در سمت وجه الله و امام مبین است و ادراکی که در سمت ابلیس و بقیةالعدم است. مجموعه ھوش و حواس و احساسات و عقولی که آدمی را به وجود الھی ملحق می سازد و مجموعه ادراکی که آدمی را ملحق به ابلیس و ظلمت عدمی می کند که در آنجا(درک اسفل) نه ھستند و نه نیستند نه زنده اند و نه مرده، نه میمانند و نه می روند.(قرآن کریم)- یعنی نابودی مطلق رخ نمیدھد زیرا که بقول الھی “رحمت خداوند ھمه چیزھا را فرا گرفته است” از جمله خود ابلیس و درک اسفل و دوزخ و دوزخیان را! “و اگر رحمت خدا بسویتان نمی آمد احدی از شما پاک نمی شد.” نور٢١- یعنی ھیچکس از ظلمت عدم رھا نمی شد و

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

“شیطان کسانی را که قبلاً مرتکب گناھان زیادی شده بودند به گمراھی میکشاند.” آل عمران١۵۵- یعنی قبلاً بواسطه ارتکاب گناھان دچار واژگونسازی ھوش و حواس شده و لذا آماده پذیرش شیطان بودند به لحاظ ماھیت ادراک و منطق! زیرا شیطان رسالتی جز واژگونسالاری ھوش و منطق انسان ندارد: “آنکه بدی کرد واژگون شد.” قرآن! و این واژگونی ادراک حسی و منطقی و عاطفی است که خوب را بد می یابند، زیبا را زشت ، درست را نادرست، باید را نباید، رحمت را اھانت و محبت را شقاوت و بعکس! شیطان ھر

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

شیطان متخصص واژگونسازی و واژگونسالاری وجدان بشر است چرا که”وجدان” ھمان وجود-دان است به دو معنای دانای وجود و خانه وجود! و ھر دو یکی است. پس شیطان متخصص واژگونسازی دانائی و عقل است زیرا نخستین نور وجود که آفرینش را برپا ساخت نور عقل بود که ذات محمدی داشت. پس واژگونسازی عقل ھمان نابودی وجود است وجودی که کمالش در محمد و آل محمد است که نور عقل کل عالمند. و لذا بزرگترین و

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

و شیطان از درب ھمه حواس پنجگانه آدمی می تواند بر نفس ناطقه و دل انسان وارد شود و او را تسخیر کند که جامعترین و کاملترین حواسھا ھمان حس لامسه است که نزدیکترین نوع رابطه انسان با جھان است که اشد این لمس ھا در رابطه با جنس مخالف ممکن می شود که ھمه سائر حواس و ھوش و دل را ھم به تمام و کمال دخیل میسازد اگر این لمسی ناحق و باطل و زنائی باشد. و لذا خداوند مادینه پرستی (زن پرستی و عورت پرستی) را قھارترین قلمرو رسوخ شیطان در انسان خوانده است که انسان را به پرستش شیطان می کشاند: “کسانیکه مادینگی را مریدی می کنند به پرستش شیطان سرکش و ویرانگر در می آیند.” نساء١١٧- که خداوند این واقعه را شدیدترین نوع شرک و ستم خوانده است. و لذا

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

ھمه امراض نابود کننده سیستم ایمنی بدن انسان مولود لمس و ھمآغوشی با شیطان است مثل ھپاتیت، ایدز، ابولار و غیره! زیرا وقتی انسانی با شیطان ھماغوش شد کل روح رحمت و ایمان و امنیت وجودش نابود میشود و در مھلکه عدمیت می افتد زیرا ابلیس بقیةالعدم در عالم وجود است. یعنی مصونیتش در قبال عدم از بین میرود! لمس و ھماغوشی شیطان یعنی ھماغوشی وجود و عدم! سقوط وجود در آغوش عدم! سقوط نور در ظلمات! و این به لحاظ منطقی ھمان واقعه واژگونسالاری مفاھیم و عقول و ادراک و

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی انسان کامل, انقلاب و دگرگونی, امر محال, حق مخلوقات, بی نیازی, ابر انسان, صداقت, اعتراف بر گناه, رضایت, صبر, ستاری, شفاعت, کرامت, رحمت, عفو و بخشش, معرفت بر نفس, رزق پاک, اختیار, بهشت شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

و از میان ھمه آموزه ھای شیطانی ھیچیک مخربتر از القای آرزوھای دنیوی و آرمانھای مادی نیست که کل حواس و ھوش و عقل و احساس بشر را بطور مادام العمر در سیطره ظلمت دھر قرار میدھد و دانستیم که سلطان ظلمات دھرپرستی ھم ابلیس است که یک پایش در گذشته و پای دیگرش در آینده است و لذا حواس و ھوش بشر را از واقعیت الساعه و جاری غافل و کور و کر و احمق می سازد و از حیات و ھستی حی و قیومی خداوند محروم مینماید و این ھلاکت کامل است. و لذا در قرآن کریم القای آرزوھای دور و دراز از مکررترین دسیسه ھای شیطان در انسان است که در دھھا آیات ذکر شده است. و بدینگونه است که انسان مرید کامل شیطان می گردد و کلیه حواس و ھوش و دلش به تسخیر شیطان درمی آید در

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

این گناھان کبیره از معروفترین خطوات شیطان در جوامع بشری ھستند که ارتکاب به آنھا به آنی موجب رسوخ شیطان در انسان می گردد و عقل و دل به تصرف درمی آید. پس گناه بودن و کبیره بودن برخی از گناھان به این دلیل است که وجود آدمی از دست می رود و نابود می شود زیرا شیطان بقیةالعدم است و در ھر کسی وارد شود او را به نابودی می کشاند. زیرا آنچه که به انسان وجود الھی می بخشد و او را به مقام خلافت اللھی می

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

و اما برخی از فعالیتھای حسی و ذھنی و قلبی در بشر فقط قلمروھای جذب القائات و اراده شیطان ھستند که از گناھان بزرگ محسوب شده اند که علت کبیره بودن این گناھان ھمین است که شاھراه رسوخ شیطان در بشرند مثل گوش دادن پنھانی(تجسس) و یا چشم چرانی(ھیزی و تجسس نگاه)،غیبت و تھمت ناحق، چشیدن و بوئیدن غذاھای دزدی و ربائی و محرمات، دروغگوئی، زنا و قمار و خمر و شرط بندی و امثالھم که جملگی در قرآن کریم

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

شیطان در انسان نابودگری می کند یعنی یافته ھای عالم وجود را در او تحریف و مسخ و نابود می کند و بتدریج اعضای حسی و ذھن و دل را ھم نابود می کند یعنی از کار و خلاقیت و ادراک می اندازد. یعنی چشم و گوش و ذائقه و شامه بتدریج کرخت می شوند و ذھن تنبل و راکد می شود و دل ھم سنگ و بی عاطفه و بی تفاوت می شود و این نابودی

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

شیطان از طریق نجواھا و پچ پچ ھایش در گوش آدمی بتدریج بر ذھن و سپس دل آدمی رسوخ می کند و عین عقل و عاطفه انسان می شود و به جای انسان می اندیشد و احساس می کند و انسان او را عین خود می یابد و این مقام خلیفه شیطان شدن است. و این پیروزی شیطان بر انسانی است که قرار بود خلیفه خدا باشد! بمیزانی که اندیشه و دل آدمی راکد و تنبل و غیر خلاق است به تصرف شیطان درمی آید زیرا از احاطه تفکر و خلاقیت عاطفی صاحبش 

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

کسی که افکار و عواطف خود را زیبا و بر حق می داند ولی اعمال و گفتارش موجب خسران و رسوائی و ذلّت و فساد است پس باید بداند که فکر و ذکرش ھم از شیطان است زیرا در قرآن کریم این نشانه ھا بارز شده است که شیطان موجب رسوائی و خسران و ھلاکت و جنون می گردد. و امروزه فقط ذاکران حق ھستند که قلوبشان به یاد خدا دائم الذکر است که از

Read the rest of this entry »

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

انسان یا بواسطه الھام و ذکر و وحی باطنی می اندیشد و تصمیم میگیرد که او امام است. و یا بواسطه کلام و امر امامش می اندیشد و عمل میکند که او مؤمن است. و در غیر اینصورت بواسطه نجواھا و آموزه ھای شیطان میاندیشد و عمل میکند که او از لشکریان و حزب شیطان است. آدمی اگر با خود مراقبه و تأمل و نظری داشته باشد بوضوح می بیند و می شنود که دائماً گفتگوھا و نجواھائی در گوش او و در اندیشه و دلش در جریان است که یا الھام الھی است یا الھام و کلام و حکمت امام است و در غیر اینصورت آموزه ھای شیطان است. ولی آیا میزان تشخیص کدامست؟ آخرین و محکمترین میزان تشخیص ھمان اعمالی است که از انسان بروز می کند. و میزان عمل حق جز دین خدا و شریعت محمدی و عترت علوی نیست که در آن ھیچ تردیدی نیست و از محکمات است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۶

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

نجواھای شیطان مؤثرترین روش مداخله شیطان در عقل و اراده و فعل بشر است زیرا منطق و معنویت و فھم بشر را تحت تأثیرش قرار می دھد و به ھمین طریق ھمه ارکان و اعضا و فعالیتھای مادی و معنوی بشر را به تحریف و فساد و گمراھی می کشد. یعنی نطق شیطان خطرناکترین روش مداخله شیطان در نفس انسان است که نفس ناطقه را مسخ می کند و کانون ادراک و تصمیم گیری را تحت سلطه خودش می آورد و انسان را مرید خود می سازد تا آنجا که شیطان کل نفس ناطقه را تسخیر میکند و بر جای آن مستقر می گردد و خلیفه انسان میشود.”و شیطان جانشینان بدی برای ظالمان است.” کھف۵٠- و فقط در اطاعت از امام مبین است که می توان از سیطره شیطان مبین نجات یافت یعنی از بیان ومنطق و عقل شیطانی پناه برد به بیان و منطق و عقل امام که خلیفه خداست. زیرا گاه نجواھای شیطان چنان بر کل اندیشه و ذھن بشر حاکم می شود که ھمه افکارش را تحریف می سازد: “ابلیس ھمه ذھن و گمانھا و تردیدھایشان را برایشان راست جلوه داد و ھمه مرید او گشتند جز اندکی از مؤمنان.” سبأ٢٠-
کتاب شیطان شناسی ص ۱۵

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

خطوات شیطان که در قرآن کریم مکرراً ذکر شده ھمان القائات معنوی و منطقی و استدلالی شیطان در قلمرو ادراک حسی و عقلی و قلبی است و بدینگونه در ھر حس و ادراک و فکری از خودش آثاری بر جای می نھد و دخالت میکند. و این ھمان دعوتھا و توصیه ھای شیطانی در ھر امر و رابطه و درکی از بشر است. “شیطان اعمال زشت آنھا را در دیدگانشان زیبا می نماید.” محمد٢۵- پس در نظر و مشاھدات بشری دخالت می کند و چه بسا موجب تصویرھا و تصورات کاذب و خلاف واقع در نگاه آدمی می شود و توھمات تصویری ایجاد می کند که امر زشتی را زیبا می کند و امر بر حق و زیبائی را ھم زشت می نماید: “کسانی که بعد از روشن شدن حق باز ھم اکراه نمودند شیطان اعمال زشت آنھا را در نظرشان زیبا می نماید.” محمد٢۵- پس در دیدن حق ھم تصورات ناھنجار و زشتی در نگاه آدمی القاء می کند تا حق را زشت ببیند و سپس زشتی ھای اعمالشان را ھم زیباسازی می کند. ولی این زشت نمائی و زیبانمائی کاذب و مصنوعی تماماً از طریق بیان و استدلال و منطق و چون و چراھای شیطانی است در گوش آدمی! و لذا ھمواره در قرآن سخن از نجواھای شیطان است: “از خدا و رسول اطاعت کنید تا شما را از نجواھای شیطان برھانند… نجواھای شیطان مؤمنان را غمگین و مأیوس می سازد…” مجادله١٠-
کتاب شیطان شناسی ص ۱۵

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

خصم مبین که از معروفترین صفت شیطان برای انسان است درست در نقطه مقابل “امام مبین” قرار دارد که در ترجمه ھا به|دشمن آشکار و امام آشکار تعبیر شده است در حالیکه معنای لغوی “مبین” چنین نیست و بلکه مبین از بّین و بیان است: دشمنی که ھمواره سخن می گوید و بیان می کند و دارای منطق و استدلال و رھنمود و توصیه است و امامی ھم که بیانگر حقایق و اسرار است یکی به دشمنی و جھت گمراه سازی و نابودگری و دیگری جھت دوستی و ھدایت و سعادت سخن می گوید. و منطق و گویائی و بیانگری شیطان در ھمه حواس و شعور و احساسات بشری دخیل و ھمراه می شود به وقت خوردن و چشیدن غذاھا، به وقت بوئیدن و به وقت شنیدن، دیدن و لمس کردن و نیز بھمراه اندیشه گری و عواطف و تعلقات قلبی بشر!
کتاب شیطان شناسی ص ۱۵

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

درک کردن یعنی دریافت کردن! پس ادراک بشری قلمرو دریافت وجود و وجودیابی است. حواس، اندیشه(ذھن) و دل سه کانون اصلی درک و دریافت وجود ھستند پس این کانونھا مھمترین اھداف تھاجم بقیةالعدم یعنی ابلیس میباشند تا انسان را از دریافت وجود الھی محروم سازند تا به بقیةالله نرسد و از پیروان بقیةالعدم گردد. پس ابلیس بھمراه لشکریان انس و جن خود به کانونھای ادراک بشری نفوذ می کند تا آنھا را از کار بیندازد و بلکه واژگونه و عدم پرست سازد یعنی به حواس پنجگانه و لایه ھای ذھن و احساسات آدمی راه مییابد. بر شنوائی و بینائی و لامسه و چشائی و بویائی و تفکر و شعور و عواطف و تعلقات قلبی انسان راه می یابد و در آنھا دخل و تصرف می کند و بذرھای عدم می کارد! چگونه؟
“ای مردم از غذاھای حلال و پاک ھر آنچه بر زمین است تغذیه کنید و از آثار شیطان پیروی نکنید زیرا او دشمن مبین شماست.” بقره١۶٨-
کتاب شیطان شناسی ص ۱۵

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

ابلیس “بقیةالعدم” در عالم وجود است ھمانطور که آدم(ع) و خلیفه خدا(امام) ھم بقیةالله است. ولی ابلیس بدلیل حضورش در عالم وجود در سیطره نور ظھور خداوند و صفات وجودش دارای اقتداری ضد وجودی گشته است و بواسطه بنی آدم به تخریب و تباھی و نابودگری در عالم وجود می پردازد ولی به دست و اراده انسان! یعنی نخست انسان را می فریبد و به عدمیت می کشاند و سپس به دست چنین انسانھائی به تخریب و تبدیل آفرینش و مخلوقات جھان می پردازد که مھمترین عرصه این تخریب و تباھی در عالم وجود ھمانا صنعت و تکنولوژی است که بدست و اراده بشری پدید آورده است: “آنھائی که شیطان را بجای خداوند به ولایت بر خود برگزیده اند آفرینش الھی را تبدیل می کنند و تخریب آشکاری را مرتکب می شوند.” نساء١١٩- بنابراین نبرد نھائی و کامل این بقیة العدم(ابلیس) در عالم وجود و در بشریت در رابطه با بقیةالله(امام) است در آخرالزمان! و این نبرد بین وجود و عدم است یا نبرد بین حامیان ظھور وغیب الھی! که امام اسوه ظھور الھی است و ابلیس ھم اسوه غیب و عدم! بقیةالعدم و بقیةالوجود! که دجال بعنوان انسانی که خلیفه کامل ابلیس شده و بقیةالابلیس در جھان بشریت گشته در نقطه مقابل امام زمان قرار دارد که بقیةالله است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۴

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

اگر جھان ھستی برای انسان آفریده شده و در تسخیر وجود اوست پس شیطان را ھم بایستی معلول و مخلوق معنوی انسان دانست. و از آنجائی که انسان از عدم آفریده شده است پس ھنوز آن ظلمت عدمی را با خود دارد که سرمنشأ ھمه کفرانھایش در قبال وجود است و شیطان ھم مخلوق و معلول این عدمیت ذاتی انسان در جھان است و لذا میفرماید: “شیطان را بر انسان ھیچ سلطه ای نبود و فقط به انسان وعده و توصیه مینمود.” سبأ٢١- پس در حقیقت به لحاظ معنوی باید گفت که این انسان بود که ابلیس را که ملک مقرب خداوند بود به وسوسه کفر کشاند و شیطانی رجیم کرد. و “شیطان” در لغت نیز به معنای طرد شدگی، جدا افتادگی و دوری است. و این علت انتقامجوئی شیطان از انسان است. یعنی ظلمت و عدمیت موجود در نھاد انسان بود که ابلیس را به تردید و انکار کشاند و نتوانست آدم را سجده کند زیرا او را موجودی کامل نیافت. در حقیقت ابلیس فقط نظر بر این ظلمت و عدمیت ذات آدمی نمود و قضاوت کرد و لذا این بدبینی به معنای حقیقی کلمه به جان ابلیس افتاد و او را مظھر عدمیت و ظلمت آدمی ساخت. ھر که فقط بدی را ببیند بد می شود. و لذا شیطان مظھر بدی و بدبینی و تھمت و قضاوت ناحق است و فقط درعطش عدم و نابودگری است و ھمواره نیمه خالی لیوان را می بیند! و لذا اسوه نومیدی نیز ھست ھمانطور که ابلیس در لغت از ریشه “بلس” به معنای یأس است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۴

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

ھر معنا، مفھوم، باور و صفتی در آدمی اعم از نیک و بد در جھان ھستی دارای ملکه و موجودیتی واقعی است و بعکس نیز ھر موجودی در ھفت زمین و آسمان در نفس انسان دارای اثر و اصالتی است. این ھمان مصداق کلام مشھور امام علی(ع) است که انسان را جھان صغیر و عالم ھستی را انسان کبیر خوانده است. ملکه شرارتھا و کفرانھا و شقاوت آدمی در جھان بیرون ھمان ابلیس و شیاطین ھستند پس آدمی بمیزانی که این صفات و امیال ناحق را در خود می پرورد و به فعل می آورد شیاطین را ھم بخود می خواند و بر گرد خود جمع می کند. “به دلیل گناھانی که در گذشته مرتکب شده بودند شیطان بسراغشان رفت و گمراھشان ساخت.” آل عمران١۵۵-
کتاب شیطان شناسی ص ۱۴

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی


پس اینک به یقین باید گفت که شیطان ھیچ وجودی ندارد و چیزی جز دروغھا و توھمات و خرافات و ریاکاریھای بشر نیست. زیرا ابلیس با کفرش و جدالش با خدای رحمان ملعون گردید یعنی از قلمرو وجود بیرون انداخته شد و در درک اسفل که قلمرو نابودی است تبعید شد. پس فقط انسانھائی به او می رسند که بواسطه کفرشان در این قلمرو ساقط شده باشند و یا اھل ایمانی که بواسطه شرکشان مورد امتحان الھی قرار می گیرند و خداوند شیطان را بسراغشان می فرستد تا تکلیف ایمان خود را روشن کنند: “شیطان بر مردم ھیچ تسلطی نداشت پس ھدف از آزادی شیطان در وسوسه ھایش بسوی مردم اینست که مؤمنان از غیر مؤمنان شناخته شوند.” سبأ٢١-
پس ابلیس ھیچ وجودی ندارد درست به ھمین دلیل مقیم در عدمیت انسان است یعنی منّیت انسان. “بدانید که شیطان جزه غرور و فریب نیست.” قرآن کریم- پس ھر که اراده کرد که دروغی بگوید و خود را بفریبد شیطان خود را پدید و احضار نموده است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۳

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

پس شیطان شناسی و امام شناسی دو روی کل معرفت بشری درباره حق است و خداشناسی. و این دو بدون یکدیگر ممکن نیست پس دو روی خودشناسی است که انسان را به خدایش میرساند خدای غایب و عدمی که سخنگو و بانیش ابلیس است و خدای وجودی و جمالی که سخنگو و بانیش امام است. در حقیقت قبل از خلقت آدم بزرگترین سخنگوی خدای غایب ھمان ابلیس بود و لذا با آفرینش آدم، مقامش در خطر افتاد و به عداوت با آدم پرداخت و ھمچنان حامی و سخنگوی خدای غایب باقی ماند و ھمه را دعوت به چنین خدائی می کند یعنی خدای غایب و بسیار دور و دست نیافتنی: “بدان که کافران خداوند را از جای بسیار دور می خوانند پس چگونه ایمان آورند.” قرآن- و ابلیس پیامبر این کافران است یعنی پیامبر خدای غیبی آسمانھا. و از آنجا که دیگر چنین خدائی وجود ندارد و خداوند فقط از وجود امامانش شناخته و پرستیده می شود لذا خدای ابلیس و ھمه باورھا و وعده ھای چنین خدائی ھم دروغ است. و بدینگونه است که اصلاً موجودیت ابلیس ھم تماماً دروغین است و لذا ابلیس شناسی جز دروغ شناسی نیست. و بیھوده نیست که در قرآن و روایات شیعی، ایمان آدمی فقط دو دشمن دارد یعنی شیطان و دروغگوئی که ظاھر و باطن امری واحد است زیرا شیطان تماماً دروغ است و ھر دروغی ھم شیطانی است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۳

امام شناسی امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

پس ذات ابلیس ھمان”خود” و خودپرستی و انانّیت است درمقابل خلیفه خدا یعنی کسی که آدم دوران است و یا وارث آدم (امام) و انانیت ابلیس در مقابل خدا نیست بلکه در قبال خلیفه خداست وگرنه ابلیس تا قبل از خلق جدید آدم بعنوان خلیفه خدا، با خدا ھیچ مشکلی نداشت و ملک مقرب بود!
در حقیقت انانیت و شیطنت و کفر ابلیس حاصل سجده نکردن صورت انسانی خداوند است یعنی حضرت آدم که خلیفه خدا بود. یعنی ابلیس تا قبل از آن عابد و پرستنده خدای غیبی بود که نور محض بود که ھیچ جلال و جمالی نداشت پس کفر ابلیس در قبال ظھور انسانی خداوند است پس ذات ابلیسی تماماً مخلوق انکار امام و امامت است آنھم امامی زنده و آشکار نه امامی مرده وغایب. زیرا امام غایب نیز با خدای غایب فرقی ندارد. به ھمین دلیل در فرھنگ شیعه به کسی مؤمن گویند که تحت ولایت و ارادت امامی حی و حاضر باشد که درغیر اینصورت ھنوز کافر است یا مشرک و لاجرم در سیطره شیطان است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۳

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

پس اگر شیطان بر تخت سلطنت “خود”ی از انسان مستقر است که پرستیده می شود پس چگونه می توان شیطان را از این جایگاه وجودی خود بیرون راند؟ بایستی این تخت سلطنت خود و خودپرستی خود را از او گرفت چگونه؟ اطاعت بی چون و چرا از اولیای خدا! یعنی اطاعت و پرستش نکردن “خود”! مریدی خود نکردن! و این علاجی جز اطاعت محض از یک ولی خدا ندارد! زیرا انسان یا خلیفه خداست یا خلیفه ابلیس و یا خلیفه خلیفه خدا و یا خلیفه خلیفه ابلیس (شیطان)! وجز این نیست!
کتاب شیطان شناسی ص ۱۳

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی

شیطان در واقعه خلق جدید انسان حضور داشته و از ھمه آثار این آفرینش جدید خطوطی برداشته و به تقلید از آن پرداخته و خود را عین انسان ساخته است و به ھمین دلیل است که در قرآن کریم سخن از شیطان انسی است یعنی شیطان توانسته تا این حدّ شبیه انسان شود تا عین او گردد تا بتواند او را ساقط کند در صورت و ھویت دوست و ناجی. و این ھمان معنای د ّجال است. و اینست که بخصوص امروزه معرفت نفس کار ھر کسی نیست زیرا با چه قدرت و شھامتی می توان با خود روبرو شد و خود را یک شیطان یافت که بر جای انسان نشسته است و می گوید من، تو ھستم و تو، جز من نیستی. و لذا جز به نور ھدایت و حمایت و رحمت و معرفت اولیای الھی نمی توان در راه معرفت نفس و شیطان شناسی گامی برداشت و در غیر اینصورت حاصلش ھمین مکاتب جدید عرفانی موجود در بازار است که ھمگی عملاً شیطان پرستی پیشه کرده اند که حاصل خودپرستی انسان است آنگاه که شیطان بر جای خود انسان نشسته باشد: “ھر که مرید خود شد بنده شیطان گشته است.” قرآن کریم-
کتاب شیطان شناسی ص ۱۳

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان امراض, هیزی و هرزگی, هم جنس گرایی, تفاله سکسی, فمینیزم, عشق تصرفی, استثمار عاطفی و جنسی خانواده, بی هویتی, نژادپرستی, مالکیت ها, جنون جنسی, طلاق, خیانت, نفرت, نفاق عاطفی, ناشکری, بدبینی شیطان شناسی- دجال