دجال

فلسفه تکنولوژی
اولين ابزاری که بدست بشر ساخته شد (قابيل) موجب برادرکشی گشت (هابيل) و نشان داد که در ذات فن
ابزارسازی بشر کفر و بخل و عداوت و جنونی مهار ناشدنی حضور دارد. در توصيف ماجرای قتل هابيل بدست قابيل که بواسطه آن سنگ تيز شده بود (تبر، بيل و…) بوضوح وضعيت جنونی را در وجود قابيل درک می کنيم و لذا بلافاصله بخود می آيد و پشيمان می شود.
به زعم قرآن علم ابزارسازی از جمله علوم بغی است که سر برآورده از ستمگری بشر است. و لذا تا به امروز همواره پيشرفته ترين بخش هر دانش و فنی به قصد جنایت و سلطه و اشاعه کفر پديد آمده و بهمان
خدمت درآمده است. و مابقی خواص به اصطلاح مفيد اين ابزارها به مثابه امور ثانويه و اتفاقی بوده است. اين حقيقتت را در ماجرای اختراع و کشف همه مسائل علمی و فنی در عصر جديد می توان پيگيری نمود که
مشهورترين آنها ماجرای تکنولوژی اتمی است که صرفاً به قصد تسليحات پديد آمد. و اما اگر در خواص مثبت
و به اصطاح بشردوستانه اين علوم و فنون دقت کنيم نيز درمی يابيم که ذات نايافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش.
يعنی هرگز يک دانش و فن شتيطانی نمی تواند در خدمت بشر باشد. فی المثل کافيست که به آثار داروهای
راديواکتيويته و تشعشعات آن در بيماران سرطانی نظر کنيم و قضاوت نمائيم که چه خيانتی به اين بيماران تيره بخت می کند و مابقی عمرشان را به اشد عذاب می کشاند و به لحاظ اقتصادی هم خاندانشان را
ورشکست می سازد.
انديشه «بی نظر بودن دانش» براستی انديشه ای شيطانی و د جالی است. هرگز دانشمندی کافر که در خدمت جنايتکاران مشغول تحقيق و اختراع است نمی تواند مولد علوم و فنونی انسان دوستانه باشد. هيج پديده بشری نمی تواند بی نظرانه باشد. در عالم هستی هيچ چيزی بی نظر نيست. چنتن نظری خود از نشانه های کفر و جهل و جنون است.
امروزه شاهديم که لاعلاج ترين و زجرآورترين امراض مدرن محصول دانش و فنون مدرن هستند مثل ايدز،


سرطانهای جديد، امراض عصبی و روانی، ويروس آنفولانزای مرغی و جنون گاوی و… آلودگيهای محیط
زيست که در شهرها مولد صدها درد بی درمان می باشند. امروزه در شهرهای بزرگ بندرت جوانی سالم يافت
می شود. بايد باور کنيم که اين پيشرفت مدرن فقط موجب پيشروی بشر بسوی هلاکت و نابودی نسل بشر است.
اين باور خود نخستین مرحله از نجات است. بيائيم و بيش از اين خود را فريب ندهيم و واقعيت ها را باور
نمائيم تا لااقل آگاهانه به پای دجال تکنولوژی قربانی شويم.
تکنولوژی همانطور که در اصل لغت يونانی اش به معنای«برون افکتی» می باشد همان برون افکنی نفس
کافر بشر است و لذا خواصش تماماً کافرانه و فريبکارانه و شيطانی است. درست به همين دليل صاحبان
تکنولوژیهای بزرگ را اسوه های شيطنت و نابودی می يابيم که کمترين رحم و شعوری ندارند و خود نيز قربانی اين جنون خود هستند.
فلسفه تکنولوژی فلسفه ظهور دوزخ است و تکنولوژی به مثابه تجسد ابلیس بر ر وی زمین می باشد. تکنو
به معنای برون افکنی درست در نقطه مقابل تقوا به معنای خويشتن داری و باطن گرائی است. امروزه تا
ماهيت و ذات تکنولوژی فهم نگردد هيچ چيزی فهم نشده و تکليف هيچ امری روشن نيست. فلسفه مدرن و
فلاسفه عصر جديد اگر نتوانند فلسفه تکنولوژی را براستی دريابند از فلسفه بعنوان شناخت انسان و جهان
غافلند و هيچ کاری نکرده اند.
امروزه تکليف دين و معرفت و هدايت جز از طريق معلوم نمودن تکليف و ماهيت تکنولوژی روشن نخواهد
شد. آنکه در قبال تکنولوژی سکوت گزيند تسليم شيطان شده است. افسو ن تکنولوژی همان افسون ابلیس
است. تکنولوژی عرصه ظهور دجاليت مدرن است. تکنولوژی همان خر دجال است که کوس انالحق می زند.
تقريباً اکثر عملکرد و ماهيت تکنولوژی مدرن در صدها احاديث اسلامی پيشگوئی شده که امروزه مصداق يافته است که عين خر دجال است و قلمرو دجاليت.
دائرةالمعارف عرفانی جلد ۵ ص ۱۸۲

اسلام شناسی, امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض لاعلاج, عذاب و پریشانی٬ ایدز, ستمگری و ستم پذیری, هم نشین بد, آینده و آرزوها, پول, ربا و ریا, یأس و ناامیدی, افسردگی, ناکامی, بخل، حسادت, بازی با زمان, فلاکت و حقارت و سرنوشت, جبر, جهنم در زمین, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان, بهشت، سلامتی و خوشبختی, تأویل قرآن, جهنم, حکمت, خلق جدید, دجال, شیطان شناسی- دجال, عرفان اسلامی, فلسفه, فلسفه بیماری, معرفت نفس, نجات