با اهل موسیقی

آنکه گوش شنوا دارد بسوی سکوت می رود و برای شنیدن صدای خدا مھیا می گردد. و آنکه نمی خواھد بشنود بسوی ھلھله و عربده می رود تا آنکه کاملاً کر شود. موسیقی، خود از اعماق سکوت غارھا و معابد و از شنواترین گوش ھا برخاست ولی در دربارھا به مصرف کرترین گوشھا رسید و آنھا را به عداوت با گوش ھای شنوا رسانید، به عداوت با مردان خدا و وحی و دین خدا و صدای خدا. و بدینگونه بود که موسیقی را در ماھّیتش تبدیل کردند و بصورت حربه ای برعلیه شنوائی بکار گرفتند و موسیقی ضدّ موسیقی پدید آمد.
و بدین طریق موسیقی وسیله ای برای نشنیدن شد ھمانطور که زرق و برق و تلویزیون ھم وسیله ای برای ندیدن شد ھمانطور که شعر و شعار ھم وسیله ای برای شعور نیافتن شد ھمانطور که نماز ھم وسیله ای برای جنگ با خدا شد و … . مذھب ضدّ مذھب پدید آمد. و این ھمان جریان پیدایش پدیده ای است که کلاً «ھنر» نام دارد و می خواھد جایگزین دین خدا شود. و این گردھمائی مطرب و شیخ است.
کتاب ابرانسان ص ۶۴، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, امراض, آب درمانی, خواب درمانی, یوگا درمانی, هنر و موسیقی درمانی, گیاه خواری, داروها, مسکن و واکسن ها, اعتیاد, شراب, بنگ, نیهیلیزم, سکولاریزم, خودکشی, جهل و جنون و جنایت, انکار و تهمت, آخرالزمان