* ای فرزند آدم و حوا!

با مردم بی ریا و راستگو باش تا من از میان مردمان بر تو آشکار شوم. ھزاران سال در آسمانھا مرا خواندی و نیافتی و کافر گشتی. اینک مرا بر زمین بجوی و از میان ھمنوعانت بخوان تا بشنوی و بیابی و ببینی.
جانشین خدا ص ۱۰، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, دروغ و راستگویی