* ای فرزند آدم و حوا!

فرزندت را مرید خواسته ھای خود مکن که او را دشمن جان می کنی.
جانشین خدا ص ۱۳، استاد علی اکبر خانجانی

پندی از استاد, فرزندان و تعلیم و تربیت