ای فرزند آدم و حوا!


تا زمانی که مؤمن مخلص را دل نداده ای دلمرده ای.
جانشین خدا ص ۱۴، استاد علی اکبر خانجانی

امامت, پندی از استاد