* ای فرزند آدم و حوا!

بدان که چند حرفه و شغل است که موجب گمراھی می شود: آرایشگری، تعلیم مذھبی، قضاوت، ریاست، خبر فروشی، نمایش، وکالت و نظامیگری و طبابت.
کتاب جانشین خدا ص ۳۷، استاد علی اکبر خانجانی

امراض, جبر آزادی و برابری, دموکراسی‌, دیکتاتوری, تکنولوژی, پیشرفت, پست مدرنیزم, پیروی از خود, ثروت اندوزی, اشرافیت, رزق ناپاک, ریا و دروغگویی, تکبر, بی خوابی و کابوس, خستگی مزمن, پریشانی و استرس, پندی از استاد