* ای فرزند آدم و حوا!

دینم را در آزادی و روشنی و سھولت کامل در اختیار تو قرار دادم تا سعاتمند شوی. ولی تو از مکر خویش آنرا پیچیده و سخت و فنّی نمودی و در ھزاران آداب و اطوار و نمایش مشکوک پیچیدی و آنرا بر علیه من بکار گرفتی. و من از این بابت تو را به شدیدترین عذابھایم مبتلا کرده ام و در درک اسفل جایت دادم تا حتی نسوزی و پاک نشوی و در چرک و سیاھی و ثقل فزاینده فرو روی و از سنگ بی جانتر شوی.
کتاب جانشین خدا ص ۴۳، استاد علی اکبر خانجانی

امراض لاعلاج, دین فروشی با نام خدمت به مردم, درویشی گری, سلطه مادی و معنوی, معیشت و فقاهت, رسوائی, تقلید, نمازگزاران سهوی, خرمقدسی و عبوسی و خشونت, توحش, داعش, نفاق, پندی از استاد