آرم معرفت النفس توسط استاد دکتر علی اکبر خانجانی پدید آمده است و توضیح مختصر در زیر آورده می شود تا پرده ای از اسرار آن برای جویندگان معرفت النفس و طالبین عرفان ناب محمدی (ص) و آل محمد (ص) برداشته شود .

((این آرم به مثابه جمال هویت ذاتی انسان است و در هر فرد اهل معرفت بیانگر رویارویی ((خود)) و ((خودم)) (عارف و معروف – شاهد و مشهود) می باشد که به لحاظی همانا رویارویی دل و ذهن نیز هست که بصورت دو دل صنوبری شکل پدید آمده که دارای چشم است که بیانی از همان چشم سوم بعنوان ((چشم روح)) و یا ((نگاه خدا)) می باشد و مصداق این کلام قرآن کریم که ((خداوند بین دل و ظاهر هر انسانی حائل است))

در بیان دیگری این آرم ، نماد واقعه هویت یابی بشر در رابطه ای صادقانه و مومنانه است و صورت واقعه (( من – تو – او )) می باشد که دو دل صنوبری به مثابه من و تو است و دل قلبی در میان، همانا  (( او  )) (هو) می باشد که فرد سوم بعنوان شاهد است که موجب طلوع آفتاب معرفت گردیده است . این نماد در معنای دیگری بیانگر رابطه مراد و مرید در عرفان اسلامی و کمال رابطه انسان است و اینکه فقط در این رابطه است که ((هو)) یعنی پروردگار حضور دارد که نور معرفت و هدایت را بصورت آفتاب در حال طلوع ، ساطع می کند . این آرم واضح ترین بیان تصویری از حقیقت عرفان اسلامی است که در قلمرو معرفت نفس رخ می نماید .

امام شناسی, معرفت نفس